40 mln zł dla Kół Gospodyń Wiejskich

Koła gospodyń wiejskich realizują wiele bardzo ważnych społecznie projektów: dbają o rozwój tradycji i rodzimej kultury, promują sztukę ludową, szerzą ideę wolontariatu, a także łączą pokolenia, jednoczą i aktywizują lokalne społeczności.
Gorąco zachęcam do rejestrowania kół w Krajowym Rejestrze KGW i składania za pośrednictwem ARiMR wniosków o pomoc finansową.

Dzień Samorządu Terytorialnego

Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego, pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia Marszałkom, Prezydentom, Starostom, Burmistrzom, Wójtom, Radnym, Sołtysom i Pracownikom Samorządowym. Wszystkim, którzy współtworzą samorządy terytorialne i pracują dla dobra lokalnych społeczności, życzę dużo zdrowia, sukcesów w życiu prywatnym i osobistym, a także wytrwałości, wielu pomysłów i satysfakcji płynącej z realizacji zadań samorządowych. Pragnę, by Państwa wysiłki zawsze spotkały się z uznaniem oraz życzliwym wsparciem mieszkańców.

Jednocześnie składam serdeczne podziękowania i słowa uznania za dotychczasową pracę, trud i poświęcenie z jakim Państwo służycie na rzecz rozwoju lokalnych wspólnot.

Z wyrazami szacunku
Zbigniew Chmielowiec

Ponad 500 samochodów otrzymają OSP w całej Polsce

Ponad 500 samochodów otrzymają OSP w całej Polsce z tego ponad 30 trafi na teren województwa podkarpackiego. Są wśród nich jednostki z powiatu kolbuszowskiego: OSP Kolbuszowa Dolna, Staniszewskie i Raniżów. Zakupy zostaną dofinansowane ze środków MSWiA, rezerwy celowej, dotacji KSRG oraz NFOŚiGW. Na liście jednostek, które otrzymały dofinansowanie są również OSP Zagorzyce Dolne, Kiełków, Sokolniki, Boguchwała, Otałęż, Stobierna i Kalembina. „Strażacy druhowie są pierwsi na miejscu zdarzenia gdzie z poświęceniem walczą o ludzkie życie i zdrowie. To inwestycja w nasze bezpieczeństwo” powiedział w-ce minister MSWiA Maciej Wąsik. Panie ministrze, panowie komendanci, bardzo dziękuję za okazaną pomoc i wsparcie. Podziękowania składam również samorządom za ich wkład finansowy w zakup samochodów.

Z poważaniem
Zbigniew Chmielowiec
Poseł na Sejm RP
Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Strażaków

BRIEF – WSPARCIE GOSPODARKI – FIRMY, MIEJSCA PRACY 08.05.2020

BRIEF – WSPARCIE GOSPODARKI – FIRMY, MIEJSCA PRACY 08.05.2020

1.   TARCZA ANTYKRYZYSOWA I TARCZA FINANSOWA – AKTUALNE DANE
TARCZA FINANSOWA

·         Na konta przedsiębiorców ponad 42 tys. firm trafiło łącznie 8,7 mld zł (stan na 06.05.2020 r.)

–  Przedsiębiorstwa te zatrudniają ok. 450 tys. osób.

–  Po pierwszym tygodniu funkcjonowaniu Tarczy Finansowej średnia kwota subwencji dla mikrofirm to 72 tys. zł oraz 690 tys. zł dla MSP.

TARCZA ANTYKRYZYSOWA – FIRMY I OCHRONA MIEJSC PRACY

·         Złożono (stan na 06.05.) ponad 3 mln wniosków o skorzystanie z oferowanych przez nią rozwiązań.

–  Do tej pory przyznano ponad 314 tys. pożyczek mikroprzedsiębiorcom, w łącznej kwocie ponad 1,5 mld zł (stan na 06.05.2020 r.)

–  Wypłacono blisko 238 tys. świadczeń postojowych na kwotę ponad 477 mln zł (stan na 06.05.2020 r.)

–  W ramach ochrony miejsc pracy przyznano ponad 2,2 mld zł (stan na 06.05.2020 r.)

·         ZUS zatwierdził zwolnienie ze składek za marzec w ramach Tarczy Antykryzysowej na ponad 1,6 mld zł.

–  Zwolnienie dot. blisko 800 tys. przedsiębiorców.

Wsparcie kultury (stan na 06.05.2020 r.)

KWOTA PROGRAM/DZIAŁANIE CZY PIENIĄDZE SĄ JUŻ WPŁACONE?
80 mln zł Program stypendialno-dotacyjny „Kultura w sieci” Wyniki zostaną ogłoszone 11 maja.
390 mln zł (ok. 55 mln zł zwiększenia w stosunku do początkowego budżetu) 32 Programy Ministra

UWAGA: Zmieniliśmy regulaminy w taki sposób, by w obecnej sytuacji wnioskodawcy mogli realizować swoje projekty

Trwa końcowy etap odwołań, dotacje są sukcesywnie wypłacane
Ogólny budżet na ten moment: 3 mln zł

————————–

Przyznaliśmy już 933 zapomóg na łączną kwotę 1 mln 720 tys. zł

Zapomogi socjalne dla artystów Pieniądze są wypłacane, część artystów ma już je na swoich kontach bankowych
Co najmniej 6,5 mln zł (zwiększenie o 5 mln zł) + możliwy II etap konkursu Stypendia twórcze Wnioski są rozpatrywane (1 tys. wniosków), możliwy drugi nabór
500 mln zł Gwarancje kredytowe dla sektora kreatywnego w BGK Program ciągły
10 mln zł Program Narodowego Centrum Kultury „Kultura – Interwencje” Ogłoszenie wyników – 8 maja 2020
323 przyznane stypendia po 2400 zł. W sumie prawie 800 tys. zł Stypendia dla filmowców z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Pieniądze są wypłacane; kolejne wnioski są rozpatrywane
50 mln zł (wstępny, planowany budżet) Planowane uruchomienie programu rekompensującego straty w sektorze kultury PO ZAKOŃCZENIU EPIDEMII

 

·         Wsparcie w ramach Tarczy Antykryzysowej:

– dla osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych m.in. postojowe 3×2080

– dla przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych oraz osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, m.in.:

–  dofinansowanie z Funduszu Pracy części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne,

–  3-miesięczne dofinansowanie wynagrodzenia pracowników oraz opłaty składek na ubezpieczenia społeczne,

–  pożyczka obrotowa finansująca wypłatę wynagrodzeń w sektorze MŚP

–  zwolnienie ze składek ZUS na 3 miesiące,

–  umorzenie zaległości podatkowej,

–  możliwość odliczenia straty z bieżącego roku od dochodu za rok poprzedni,

–  niskooprocentowana pożyczka ze środków Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców do kwoty 5 tys. zł,

–  trzykrotne świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą
w wysokości 2080 zł albo 1300 zł.

– vouchery, na które mogą być wymieniane zobowiązania instytucji kultury, które nie mogą być obecnie dotrzymane, np. niewykorzystane bilety na wydarzenia kulturalne;

·         wystąpiliśmy do UE o zerową stawkę VAT na książki drukowane,

·         kontynuujemy prace nad ustawą o uprawnieniach artysty zawodowego i funduszem wsparcia artystów zawodowych,

·         przygotowujemy nowelizację budżetu w celu zrekompensowania instytucjom kultury prowadzonym i współprowadzonym przez MKiDN strat związanych z ograniczeniami w ich działalności,

·         umożliwiliśmy dyrektorom instytucji kultury wypłacania dodatkowego wynagrodzenia dla artystów za pracę „zastępczą” realizowaną poza siedzibą instytucji,

·         zmieniliśmy definicję dzieła filmowego tak, by umożliwić otrzymanie dotacji
z PISF  również produkcjom audiowizualnym, które nie będą miały premier kinowych,
a z uwagi na sytuację przeniosą się na platformy cyfrowe /VOD/.

·         zawiesiliśmy raportowania danych przez kina

·         uelastycznione zostały  terminy składania wniosków o przyznanie wsparcia finansowego dla produkcji audiowizualnych oraz dokumentów w toku procedury przyzwania wsparcia.

W nowej propozycji Tarczy Antykryzysowej znalazły się zapisy dot.:

·         objęcia składką w wysokości 1,5 proc. nadawców audiowizualnych usług medialnych na żądanie. Składka jest wpłacana do PISF i przeznaczana na produkcję filmów,

·         możliwości ubiegania się o dofinansowanie wynagrodzeń osób zatrudnionych przez podmiot zarządzający Pomnikiem Historii lub miejscem światowego dziedzictwa ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

2.   NOWE MECHANIZMY OCHRONY RYNKU PRACY
·         Obecnie wszystkie działania MRPiPS koncentrują się na przeciwdziałaniu negatywnym dla rynku pracy skutkom koronawirusa.

–  Prowadzone są wyłącznie prace, które w zamyśle mają chronić pracowników przed ich wykluczeniem z rynku pracy spowodowanym utratą zatrudnienia.

–  Wprowadzamy kolejne rozwiązania w ramach Tarczy Antykryzysowej. Priorytetem jest ochrona polskiej gospodarki, a w szczególności zatrudnionych pracowników.

·         Koncepcja nowych mechanizmów ochrony rynku pracy np. poprzez wprowadzenie zasiłku solidarnościowego  to jedna z takich propozycji.

 

3.   OCHRONA POLSKICH FIRM
·         Wzmocnienie ochrony rodzimych spółek przed przejęciami – zagrażającymi interesowi publicznemu jest odpowiedzią na zmieniającą się, z powodu epidemii, sytuacją finansową spółek, w tym spółek publicznych.

 

·         Katalog spółek, które mają zostać objęte ochroną ma być szerszy niż dotychczas, ale podobnie postępują dziś inne kraje.

–  Niemcy, Francja czy Włochy wprowadzają zmiany, które pozwolą ochronić ich spółki przez kupnem po zaniżonych cenach.

·         Silniejsze reguły uprzedniej kontroli przejęć mają obowiązywać czasowo, czyli przez 2 lata.

–  Ochrona ma dotyczyć przedsiębiorstw, których przychód na terytorium RP, przekroczył równowartość 10 mln euro w którymkolwiek z 2 lat obrotowych poprzedzających chęć przejęcia.

4.   UPADŁOŚĆ I BANKRUCTWO
·         Niewypłacalność firmy spowodowana koronawirusem nie wiąże się już z obowiązkiem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w czasie zagrożenia epidemią i epidemii. Jest to rozwiązanie korzystne dla przedsiębiorców.

–  Zostało przygotowane z myślą o tych przedsiębiorcach, którzy mają problemy
z powodu koronawirusa.

–  Umożliwi skoncentrowanie się na ratowaniu przedsiębiorstw, także z wykorzystaniem środków, które są udostępniane w ramach kolejnych regulacji przygotowanych przez rząd, bez potrzeby składania wniosków o ogłoszenie upadłości.

·         Prawo upadłościowe przewiduje, że dłużnik musi w ciągu 30 dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości, zgłosić w sądzie wniosek o jej ogłoszenie.

–  Termin ten – dzięki zmianie przepisów – nie rozpocznie biegu, a rozpoczęty ulegnie przerwaniu, jeżeli niewypłacalność powstała w czasie zagrożenia epidemicznego albo w czasie epidemii.

–  Po odwołaniu stanu epidemii termin będzie biec na nowo.

·         Rozwiązanie to jest skierowane do tych przedsiębiorców, którzy byli wypłacalni przed powstaniem stanu zagrożenia epidemicznego, a których niewypłacalność jest konsekwencją okoliczności związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

5.   PRODUCENCI DROBIU
·         Blisko 60 proc. naszej produkcji mięsa drobiowego trafia na eksport.

·         Wzrost cen drobiu w sklepach bada Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

·         Min. rolnictwa i rozwoju wsi kilkakrotnie wnosił do KE wnioski o uruchomienie mechanizmu interwencyjnego na rynku drobiu.

–  Niestety, KE nie uwzględniła tych wniosków i wprowadzone zostały tylko dopłaty do prywatnego przechowywania odtłuszczonego mleka w proszku, masła, serów, mięsa wołowego, mięsa baraniego i koziego.

·         Podczas posiedzenia Specjalnego Komitetu ds. Rolnictwa  Polska po raz kolejny zgłasza, jako jeden z głównych postulatów, które powinny zostać rozważone przez KE, wprowadzenie dopłat do prywatnego przechowywania mięsa drobiowego.

·         Prowadzone są również działania w celu wypracowania innych form unijnego wsparcia, które obejmą także ten sektor produkcji.

6.   ŚWIADCZENIA POSTOJOWE
·         Świadczenie postojowe jest jedną z wielu form wsparcia przedsiębiorców
w trudnym okresie pandemii związanej z koronawirusem.
–  Wypłacono blisko 238 tys. świadczeń postojowych na kwotę ponad 477 mln zł (stan na 06.05.2020 r.).

·         Przysługuje ono osobom:

–  prowadzącym działalność gospodarczą[1], w tym również korzystającym z „Ulgi na start” i opłacających składki w ramach Małego ZUS, jeżeli miały one przestój
w następstwie koronowirusa

–  wykonującym umowy cywilnoprawne.

·         Świadczenie postojowe jest świadczeniem nieopodatkowanym i nieoskładkowanym,

–  Ma charakter socjalny – stanowi wsparcie finansowe dla osób, których sytuacja uległa pogorszeniu.

·         Ta forma wsparcia może łączyć się z innymi formami pomocy przewidzianymi w ramach wsparcia przedsiębiorców.

·         Ponownie świadczenia postojowego ma mieć formę uproszczoną.

–  Może być wypłacane ponownie, ale nie więcej niż trzykrotnie.

–  Ponowne przyznanie świadczenia postojowego będzie mogło nastąpić nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty świadczenia, pod warunkiem wykazania w oświadczeniu, że sytuacja materialna nie uległa poprawie.

–  Żeby uzyskać ponownie świadczenie postojowe należy złożyć oświadczenie,
w którym wykaże się brak poprawy sytuacji finansowej.

·         Kwestia świadczenia postojowego oraz procesu przyznawania tego świadczenia przez ZUS jest na bieżąco analizowana.

 

[1] na podstawie prawa przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych.

KOLEJNE ROZSZERZENIE TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ 24.04.2020 r.

GŁÓWNE TEZY

 • W najbliższych tygodniach chcemy przedstawić kolejne rozwiązania.
  • Dadzą nam rozwojowy impuls dla gospodarki.
 • Przygotowujemy kolejną pakietową ustawę w ramach Tarczy Antykryzysowej.
 • Pracujemy nad nowymi rozwiązaniami i ulepszamy już obowiązujące.
 • Monitorujemy sytuację związaną z koronawirusem i reagujemy na bieżąco.
 • Nowymi rozwiązaniami w ramach Tarczy Antykryzysowej są m.in. :
 • Fundusz Dopłat do Oprocentowania Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK),
 • Zamiany w Prawie zamówień publicznych,
 • Przepisy antyprzejęciowe,
 • Wsparcie samorządów.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

FUNDUSZ DOPŁAT DO OPROCENTOWANIA BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

 • Naszym celem jest utrzymanie płynności finansowej w sektorach dotkniętych przez epidemię. Jest to kluczowe dla zachowania równowagi gospodarki.
 • Chcemy uruchomić prawie 0,6 mld zł z budżetu państwa na dopłaty do odsetek kredytów dla firm, które mają problemy wywołane koronawirusem.
 • Banki będą udzielać przedsiębiorstwom dotkniętym skutkami koronawirusa kredytów. Do odsetek dopłaci BGK z pieniędzy budżetu państwa.
 • W 2020 r. na ten cel przeznaczymy z budżetu państwa ponad 296 mln zł.
 • W 2021 r. ponad 271 mln zł.
 • Kredytów będą udzielały banki, które zawrą umowę z BGK.
 • Ich listę BGK opublikuje na swojej stronie internetowej.
 • W celu realizacji ustawy, w BGK powstanie Fundusz Dopłat do Oprocentowania.

Kto skorzysta z dopłat?

 • Przedsiębiorcy, którzy utracili płynność finansową, czyli zdolność do spłaty w terminie wymagalnych zobowiązań.
 • Przedsiębiorcy zagrożeni utratą płynności finansowej w związku z koronawirusem.

ZMIANY W PRAWIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 • Naszym celem jest:
 • odblokowanie realizacji przetargów i działań Krajowej Izby Odwoławczej (KIO), które zakłóciła epidemia koronawirusa,
 • poprawa sytuacji wykonawców zamówień publicznych.
 • Chcemy wprowadzić:
 • Rozwiązania, które pozwalają na:
 • obniżenie kosztów udziału wykonawców w procedurach przetargowych,
 • poprawę ich płynności finansowej na etapie realizacji umowy o udzielenie zamówienia publicznego.
 • Uzupełnienie przepisów dot. możliwości zmiany umów z wykonawcami w odpowiedzi na zdarzenia wywołane koronawirusem.
 • Umożliwienie rozpatrywania odwołań przez KIO bez odbywania fizycznych rozpraw.
 • Odblokuje to zamrożone przez stan epidemii postępowania w sprawie zamówień publicznych.
 • Propozycje zawarte w projekcie:
 • Zniesienie obowiązku żądania wadium w postępowaniach o szacunkowej wartości powyżej progów unijnych.

Wprowadzenie obowiązku zapłaty wynagrodzenia w częściach lub udzielania zaliczek w przypadku dłuższych umów o udzielenie zamówienia publicznego.

 • Obniżenie dopuszczalnej wysokości zabezpieczenia wykonania umowy.
 • Ograniczenie:
 • dokonywana potrąceń kar umownych z wynagrodzenia wykonawcy lub innej przysługującej mu wierzytelności,
 • dochodzenia przez zamawiających zaspokojenia z zabezpieczenia wykonania umowy.
 • Zawieszenie terminu:
 • przedawnienia roszczeń zamawiających z tytułu kar umownych,
 • ważności zabezpieczenia wykonania umowy.
 • Rozpoznawanie odwołań na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron i uczestników postępowania, w oparciu o zgromadzony ws. materiał dowodowy.

PRZEPISY ANTYPRZEJĘCIOWE

 • Chcemy chronić polskie firmy przed wykupieniem przez podmioty spoza UE
  w momencie, w którym, ich wycena może być szczególnie niska.
 • Nie chcemy, aby były one „łatwym łupem” dla funduszy spoza Europy.
 • Nasze rozwiązania będą wzorowane na przepisach przyjętych niedawno w Niemczech.
 • Będą miały charakter czasowy.
  • Wynikająca z nich ochrona ma rozciągać się na czas epidemii, zagrożenia epidemicznego oraz pewien czas po ich zakończeniu.

WSPARCIE BUDŻETÓW SAMORZĄDÓW

 • W pakiecie rozwiązań osłonowych dla samorządów przewidujemy m.in. zwiększenie udziału powiatów w dochodach z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa już od 1.04.2020 r. do końca 2020 r.:
  • teraz będzie trafiała do nich co druga, nie co czwarta złotówka,
  • szacujemy, że da im to ok. 400 mln zł.
 • Wprowadzimy w 2020 r. możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST dodatkowo
  o wartość faktycznego ubytku w dochodach podatkowych w wyniku wystąpienia koronawirusa.

  • Gdy JST ubędzie 10 proc. budżetu w skali roku daje to ok. 10 mld zł.
 • Złagodzimy w 2020 r. regułę fiskalną ograniczająca zadłużenie o kwotę faktycznego ubytku w dochodach podatkowych jednostki w wyniku wystąpienia epidemii koronawirusa.
 • Wprowadzimy możliwość wcześniejszego przekazywania w 2020 r. rat części oświatowej, wyrównawczej, równoważącej i regionalnej subwencji ogólnej w terminach wcześniejszych.
  • Poprawi to płynność JST.
 • Uelastycznimy wydatkowanie środków z tzw. funduszu korkowego w 2020 r.
  • W funduszu jest 880 mln.
  • Szacujemy, że 25-50 proc. będzie realokowane na przeciwdziałanie i łagodzenie skutków epidemii koronawirusa.
  • To dodatkowe setki mln zł do dowolnego dyspozycji gmin i województw.

TARCZA ANTYKRYZYSOWA – NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE 20.04.2020 r.

GŁÓWNE TEZY

 • Dbamy nie tylko o zdrowie publiczne, ale też o zdrowie naszej gospodarki.
  • Naszym celem jest ochrona miejsc pracy i zapewnienie bezpieczeństwa finansowego oraz zdrowotnego naszych obywateli i firm.
 • Po ustaniu epidemii gospodarka musi wrócić na właściwie tory.
 • Nasz wzrost gospodarczy był zrównoważony. Prowadziliśmy racjonalną politykę budżetową. Dzięki temu wprowadzamy teraz kompleksowe rozwiązania dla gospodarki.
 • Tarcza Antykryzysowa to największa skala pomocy w historii współczesnej Polski:
  • Pierwsza część pakietu, który ma przeciwdziałać gospodarczym skutkom koronawirusa, weszła w życie 01.04. 2020 r., kolejna 18.04.
   • Pracujemy nad kolejnymi rozwiązaniami.
  • Jesteśmy jednym z pierwszych państw na świecie, które zaproponowało tak kompleksową pomoc dla gospodarki.
 • Tarcza Antykryzysowa jest dobrym instrumentem do walki z koronawirusem
  w społeczeństwie i gospodarce.

  • Stanowi przykład policy-mix, czyli współpracy w ramach najlepszych polityk gospodarczych: polityki monetarnej, fiskalnej, regulacyjnej.
 • Informacje nt. Tarczy Antykryzysowej można znaleźć na dedykowanej stronie internetowej – http://gov.pl/TarczaAntykryzysowa.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Pakiet ustaw tworzących Tarczę Antykryzysową obejmuje:

 • zwolnienie ze składek do ZUS na trzy miesiące (marzec–maj) obejmujące:
 • mikrofirmy, które zgłaszają do ubezpieczeń do 9 osób,
 • samozatrudnionych z przychodem do 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia, którzy opłacają składki tylko za siebie,
 • spółdzielnie socjalne,
 • osoby duchowne.
 • zwolnienie z połowy składek do ZUS na trzy miesiące (marzec–maj) obejmujące małe firmy, które zgłaszają do ubezpieczeń od 10 do 49 osób;
 • świadczenie postojowe w kwocie do ok. 2 tys. zł, przysługuje nie więcej niż 3-krotna wypłata świadczenia, dla:
 • zleceniobiorców (umowa zlecenia, agencyjna, o dzieło) o przychodzie poniżej 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia,
 • osób samozatrudnionych:
 • dla samozatrudnionych na karcie podatkowej świadczenie wyniesie 1 300 zł,
  • dla zleceniobiorców, których suma przychodów z umów cywilnoprawnych jest niższa od 1 300 zł, wyniesie ono kwotę utraconych przychodów;
 • dofinansowanie wynagrodzeń pracowników – do wysokości 40 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia i uelastycznienie czasu pracy – dla firm w kłopotach,
 • zasiłek dla rolników (i ich domowników) objętych kwarantanną w wysokości 50 proc. minimalnego wynagrodzenia,
 • rozszerzenie świadczeń ochrony miejsc pracy na NGO,
 • zabezpieczenie przed egzekucją środków finansowych, które służą powstrzymaniu koronawirusa
 • ochronę konsumentów w zakresie nadmiernego wzrostu cen i innych nieuczciwych praktyk,
 • zniesienie opłaty prolongacyjnej przy odraczaniu lub rozkładaniu na raty należności skarbowych i składkowych (ZUS) w okresie epidemii i 30 dni po jej zakończeniu,
 • umożliwienie odliczenia od dochodu (przychodu) darowizn przekazanych na przeciwdziałanie koronawirusa,
 • korzystniejsze zasady rozliczania straty,
 • wsparcie firm transportowych przez ARP w refinansowaniu umów leasingowych,
 • ułatwienia dla branży turystycznej,
 • umożliwienie sklepom – w niedziele objęte zakazem handlu – przyjmowania towaru, rozładowywania go oraz wykładania na półki,
 • przedłużenie legalnego pobytu i zezwoleń na pracę dla obcokrajowców,
 • zwalnianie z naliczania kar umownych za – związane z epidemią – opóźnienia przy realizacji przetargów,
 • umożliwienie radzie danej gminy odstąpienia, za część 2020 r., od pobierania podatku od nieruchomości od firm, które przez epidemię koronawirusa utraciły płynność finansową,
 • przedłużenie bankowych kredytów obrotowych, w oparciu o dane finansowe na koniec 2019 r.,
 • gwarancje de minimis z BGK,
 • dopłaty BGK do odsetek,
 • fundusze płynnościowe BGK, PFR i KUKE, w tym możliwość uzyskania – przez średnie
  i duże firmy – z funduszu PFR Inwestycje podwyższenia kapitału lub finansowania
  w postaci obligacji – łącznie o wartości 6 mld zł.

SZCZEGÓŁY ROZWIĄZAŃ

PRZEJĘCIE PRZEZ PAŃSTWO OPŁACANIA SKŁADEK ZUS PRZEZ 3 MIESIĄCE

 • Przejmiemy – na 3 miesiące (marzec, kwiecień i maj ) – opłacanie składek na ZUS za niektóre podmioty zarejestrowane przed 1 kwietnia 2020 r.
 • Pełne zwolnienie ze składek obejmuje:
 • mikrofirmy, które na 29 lutego, 31 marca lub 30 kwietnia br. (w zależności od daty zgłoszenia firmy do ubezpieczeń) zgłaszały do ubezpieczeń do 9 osób,
 • samozatrudnionych z przychodem do 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia, którzy opłacają składki tylko za siebie,
 • spółdzielnie socjalne,
 • osoby duchowne.
 • Zwolnienie z połowy składek obejmuje małe firmy, które na 29 lutego, 31 marca lub 30 kwietnia 2020 r. (w zależności od daty zgłoszenia firmy do ubezpieczeń) zgłaszały do ubezpieczeń od 10 do 49 osób.
 • Zwolnienie dot. składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, FGŚP, Fundusz Emerytur Pomostowych.
 • Obejmuje składki za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby.
 • Zarówno przedsiębiorca, jak i pracujące dla niego osoby, zachowają prawo do świadczeń zdrowotnych i z ubezpieczeń społecznych za okres zwolnienia ze składek.
 • Ustalając liczbę osób zgłaszanych do ubezpieczeń nie bierze się pod uwagę pracowników młodocianych.
 • W przypadku osób samozatrudnionych, spółdzielni socjalnych i płatników zatrudniających od 1 do 49 osób zwolnienie za marzec będzie można uzyskać także, jeśli składka za ten miesiąc została już opłacona.

ŚWIADCZENIE POSTOJOWE DLA ZLECENIOBIORCÓW I SAMOZATRUDNIONYCH

 • Nie więcej niż 3-krotna wypłata świadczenia postojowego przez ZUS przysługuje:
 • Zleceniobiorcom (umowa zlecenia, agencyjna, o dzieło) o przychodzie poniżej
  3-krotności przeciętnego wynagrodzenia,
 • osobom samozatrudnionym
 • Świadczenie co do zasady wynosi 2 080 zł (80 proc. minimalnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane.
 • W przypadku zleceniobiorców, których przychód z umów cywilnoprawnych nie przekracza
  1 300 zł miesięcznie (50 proc. minimalnego wynagrodzenia), świadczenie postojowe wynosi sumę wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych.
 • Samozatrudnieni rozliczający się w formie karty podatkowej, zwolnieni z VAT, otrzymają świadczenie postojowe w wysokości 1 300 zł.
 • Rozpoczęcie działalności musi nastąpić przed 1 lutego 2020 r., zaś zawarcie umowy cywilnoprawnej przed 1 kwietnia 2020 r.
 • Przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku musi spaść o co najmniej 15 proc. w stosunku do miesiąca poprzedniego.
 • Nie trzeba zawieszać działalności, ale świadczenie przysługuje także samozatrudnionym, którzy zawiesili ją po 31 stycznia 2020 r.
 • Warunkiem przyznania kolejnego świadczenia postojowego będzie oświadczenie zleceniobiorcy lub samozatrudnionego, że sytuacja materialna wykazana we wcześniejszym wniosku nie uległa poprawie.

DOFINANSOWANIE ZATRUDNIENIA

 • Pomoc ze środków FGŚP przysługuje przedsiębiorcy w okresie wprowadzonego przez przedsiębiorcę przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia koronawirusa:
  • nie mniej niż o 15 proc., obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu
   2 kolejnych miesięcy w okresie po 1.01.2020 r., do łącznych obrotów z analogicznych 2 miesięcy z roku ubiegłego,
  • nie mniej niż o 25 proc., obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanego miesiąca w okresie po 1.01.2020 r., w porównaniu do obrotów
   z miesiąca poprzedniego.
 • Pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca wypłaca wynagrodzenie
  w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę.
 • Dzięki środkom z FGŚP pracodawca otrzyma dofinansowanie do wynagrodzenia w okresie przestoju w wysokości 50 proc. minimalnego wynagrodzenia plus składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy (ok.1 533,09 zł), z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.
 • Przedsiębiorca, , może obniżyć wymiar czasu pracy pracownika o 20 proc., nie więcej niż do 0,5 etatu w związku ze spadkiem obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia koronawirusa.
  • Wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę,
   z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.
 • Przy obniżonym wymiarze czasu pracy FGŚP dofinansuje maksymalnie do wysokości 40 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS plus składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy od przyznanych świadczeń. tj. ok. 2 452,27 zł.
 • Oba świadczenia przysługiwać będą przez łączny okres 3 miesięcy przypadających od dnia złożenia wniosku o wypłatę świadczeń.
  • RM może, w celu przeciwdziałania skutkom gospodarczym koronawirusa, w drodze rozporządzenia, przedłużyć ten okres, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.
  • Wnioski mogą być składane elektronicznie, do dyrektorów Wojewódzkich Urzędów Pracy.

ULEASTYCZNIENIE CZASU PRACY

 • Pracodawca dotknięty skutkami epidemii koronawirusa będzie mógł skrócić dobowy czas nieprzerwanego odpoczynku dla pracownika z obecnych 11 h godzin do 8 (z gwarancją oddania pracownikowi równoważnego odpoczynku w okresie 8 tyg.), a tyg. czas takiego odpoczynku – z 35 do 32 h.
 • W porozumieniu ze związkami zawodowymi albo – gdy nie ma związków –
  z przedstawicielami pracowników, pracodawca będzie mógł też wydłużyć:

  • dobowy czas pracy do maksymalnie 12 h (równoważny system czasu pracy),
  • okres rozliczeniowy do maksymalnie 12 miesięcy.

BRAK KAR ZA OPÓŹNIENIA W PRZETARGACH PUBLICZNYCH

 • Wydłużamy terminy realizacji zamówień publicznych.
  • Służyć temu będzie procedura zwalniająca z naliczania kar umownych za – związane z epidemią – opóźnienia w realizacji przetargów.
  • Nienaliczenie kar umownych w tej procedurze nie będzie stanowić naruszenia dyscypliny finansów publicznych.
  • Wprowadzamy przyspieszony tryb lub niestosowanie przepisów Prawa zamówień publicznych w przypadku zamówień niezbędnych do walki z koronawirusem.

UŁATWIENIA DLA BRANŻY TURYSTYCZNEJ

 • Przedłużamy termin na zwrot wpłat klienta w przypadku niemożności zorganizowania wydarzenia z powodu epidemii (dot. organizacji wystaw i kongresów lub działalności kulturalnej, rozrywkowej, rekreacyjnej, sportowej, organizującej wystawy tematyczne lub imprezy plenerowe) do 180 dni od rozwiązania umowy.
 • Wprowadzamy możliwość skorzystania przez klientów z voucherów na realizację imprezy turystycznej w ciągu roku od dnia, w którym miała się odbyć impreza odwołana w związku
  z przeciwdziałaniem koronawirusowi.

ROZLICZENIE CAŁEJ TEGOROCZNEJ STRATY W PRZYSZŁYM ROKU

 • Umożliwiamy podatnikom CIT i PIT, którzy ponoszą negatywne konsekwencje koronawirusa, odliczenia straty poniesionej w 2020 r., od dochodu z działalności, uzyskanego w 2019 r.
  • Warunkiem jest osiągnięcie w 2020 r. – w porównaniu do 2019 r. – przychodów niższych o co najmniej 50 proc.

PRZEDŁUŻENIE BANKOWYCH KREDYTÓW OBROTOWYCH

 • Umożliwiamy modyfikację:
 • warunków umów kredytowych,
 • terminów ich spłaty,
 • obliczanie zdolności kredytowej przedsiębiorców, w oparciu o dane finansowe na koniec 2019 r.
 • Dzięki temu możliwa jest kontynuacja działalności oraz finansowanie bieżących potrzeb
  w okresie uzyskiwania ograniczonych przychodów z powodu epidemii koronawirusa.

PRZEDŁUŻENIE LEGALNEGO POBYTU I ZEZWOLEŃ NA PRACĘ DLA OBCOKRAJOWCÓW

 • Wydłużymy wizy pobytowe i zezwolenia na pobyt czasowy cudzoziemców.
  • Wydłużamy termin składania wniosków o udzielenie zezwoleń pobytowych, przedłużenie wizy oraz przedłużenie pobytu w ramach ruchu bezwizowego, jeżeli wypadałby w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.
  • Z mocy prawa wydłużymy okresy ważności zezwoleń na pobyt czasowy oraz wiz krajowych (do 30 dni od dnia odwołania tego stanu).

ODROCZENIE NIEKTÓRYCH OBOWIĄZKÓW

 • Przesuwamy płatności zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanych wynagrodzeń
  w marcu i kwietniu 2020 r. (do 1.06. 2020 r.).
 • Przesuwamy obowiązek składania nowego pliku JPK_VAT (deklaracja wraz z ewidencją)
  z 1 kwietnia na 1 lipca 2020 r.
 • Przesuwamy matrycę VAT z 1.04 na 1.07.2020 r.
 • Znosimy sankcję za złożenie deklaracji podatkowej i zapłatę podatku po terminie, jeśli nastąpi to do końca maja 2020 r.
 • Firmy, które są podatnikami CIT, będą miały więcej czasu na złożenie zeznania rocznego CIT-8 oraz wpłatę podatku. Termin został dla nich wydłużony do 31.05.2020 r. Organizacje pozarządowe będą to mogły zrobić do 31.07.
 • Przesuniemy obowiązek utworzenia PPK w średnich przedsiębiorstwach. Nowe maksymalne terminy, to: 27 października 2020 r. na zawarcie umowy o zarządzanie PPK i 10 listopada 2020 r. na zawarcie umowy o prowadzenie PPK. Przesuwamy do 13.07.2020 r. termin zgłoszenia informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.
 • Wydłużymy termin na złożenie informacji o cenach transferowych do 30.09. 2020 r.
 • Wydłużymy termin na złożenie zawiadomienia o dokonaniu zapłaty powyżej 15 tys. złotych na rachunek niezamieszczony w wykazie podatników VAT (z 3-dniowego do 14-dniowego).
 • Przesuwamy termin wejścia w życie rozwiązań prawnych dot. zrównania pozycji prawnej drobnych przedsiębiorców i konsumentów z 1.06.2020 r. na 1.01.2021 r.
 • Odroczymy podatek od sprzedaży detalicznej do 1.01.2021 r.
 • Dajemy możliwość odroczenia terminu wykonania badań urządzeń technicznych,
  z zachowaniem możliwości eksploatacji przez maksymalny okres kolejnych 6 miesięcy.
 • Wydłużymy termin sporządzania dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej do 31.12. 2020 r.

#TARCZAANTYKRYZYSOWA 18.03.2020 r. AKTUALIZACJA

 1. GŁÓWNE TEZY

 • PAŃSTWO ZDAJE EGZAMIN. JEST OBECNE TAM, GDZIE POTRZEBUJĄ TEGO POLACY.
 • NASZE DZIAŁANIA POTWIERDZAJĄ SKUTECZNOŚĆ PAŃSTWA I JEGO SIŁĘ. Działamy zdecydowanie i natychmiastowo.
 • MUSIMY ZADBAĆ NIE TYLKO O ZDROWIE PUBLICZNE, ALE TEŻ O ZDROWIE NASZEJ GOSPODARKI.
 • WPROWADZAMY TARCZĘ ANTYKRYZYSOWĄ–  KOMPLEKSOWY PAKIET DZIAŁAŃ O SZACOWANEJ WARTOŚCI 212 MLD ZŁTO PRAWIE 10 PROC. PKB. Obejmuje ona  5 filarów:
 • Bezpieczeństwo Pracowników,
 • Finansowanie Przedsiębiorstw,
 • Ochrona Zdrowia,
 • Wzmocnienie Systemu Finansowego
 • Program Inwestycji Publicznych.
 • TO WYDARZENIE BEZ PRECEDENSU W POLSKIEJ HISTORII
 • Pakiet został przygotowany w rekordowym tempie przez rząd premiera M. Morawieckiego, w ciągu zaledwie 2 tygodni od momentu wykrycia w Polsce pierwszej osoby zarażonej koronawirusem,
 • Celem pakietu jest niezwłoczne wprowadzenie rozwiązań, które ograniczą negatywne skutki pandemii i wywołanej przez nią recesji dla polskich pracowników
  i przedsiębiorstw
 • Oobejmuje też osoby zatrudnione na umowy zlecenie oraz prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.
 • Zbudowaliśmy tarczę do obrony społeczeństwa przed skutkami kryzysu i epidemii oraz falą bankructw. Cały pakiet da Polakom nadzieję, że niedługo będzie lepiej.
 • Wierzymy, że za kilka tygodni będziemy mieli lepsze wiadomości dot. sytuacji epidemicznej, że wygramy walkę z koronawirusem. Nasza Tarcza Antykryzysowa w tym pomoże.
 • Współpraca rządu z Prezydentem Andrzejem Dudą przebiega bardzo dobrze. Wszystkie rozwiązania wypracowujemy wspólnie.
 • Dzięki temu Polska jest jednym z pierwszych państw na świecie, które proponuje tak kompleksową pomoc dla gospodarki.

 

2. STAN POLSKIEJ GOSPODARKI
 • DZIĘKI DOBREJ SYTUACJI GOSPODARCZEJ MOŻEMY PODJĄĆ DZIAŁANIA, KTÓRE BĘDĄ ZAPOBIEGAŁY NEGATYWNYM SKUTKOM ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ KORONAWIRUSA.
 • WSPIERAMY POLSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW, PRACOWNIKÓW I CAŁE SPOŁECZEŃSTWO – SKALA PROPONOWANYCH ROZWIĄZAŃ JEST BEZPRECEDENSOWA.
 • SKUTECZNA I ODPOWIEDZIALNA POLITYKA GOSPODARCZA RZĄDU ZJEDNOCZONEJ PRAWICY POZWALA NAM REAGOWAĆ W SYTUACJI ZAGROŻENIA.
 • W ostatnich 4 latach nastąpił istotny spadek zadłużenia sektora instytucji rządowych i samorządowych w stosunku do PKB: o 5 pkt. proc. z 51,3 w 2015 r. do ok. 46,4 proc. w 2019 r,  dług publiczny wynosi ok. 43,9 proc. PKB,
 • Zmniejszyła się nasza zależność od zagranicznych inwestorów.
 • Budżet państwa w ostatnich 3 latach notuje najniższy deficytw historii dzięki uszczelnieniu systemu podatkowego.
 • Budżet 2020 r. jest zrównoważony.
 • Wzrost gospodarczy jest blisko 3-krotnie szybszy w Polsceniż w strefie euro w ostatnich 3 latach.
 • Kurs złotego jest stabilny, a wartość rezerw walutowych to 128,4 mldUSD na koniec 2019 r.
 • Polska posiada wysoki rating kredytowy.
 • Bezrobocie znajduje się na historycznie najniższym poziomie.
 • W ostatnich latach przeprowadzona została reforma polskich instytucji rozwojowychskupionych w Grupie PFR. Ich  instrumenty są ważnym elementem działań antykryzysowych np.: gwarancje de minimis BGK przy wykorzystaniu stworzonego Funduszu Gwarancji Kredytowych.

 

3. ANALIZA SYTUACJI EKONOMICZNEJ
 • SZYBSZE I BARDZIEJ RADYKALNE DZIAŁANIA ZAPOBIEGAJĄCE PANDEMII MAJĄ WYŻSZY KRÓTKOTERMINOWY KOSZT GOSPODARCZY, ALE MOŻE ON BYĆ ZNACZĄCO NIŻSZY W DŁUŻSZYM TERMINIE, na co wskazuje przykład Korei Południowej i Chin. Jako odpowiedzialny rząd nie zamierzamy zwlekać – podejmujemy działania, które pomogą polskiej gospodarce przetrwać najbliższe miesiące.

 

4. TOP 17 INFORMACJI
 1. W firmach z problemami Państwo: przejmie finansowanie 40 proc. wynagrodzenia, pracodawca może obniżyć koszty osobowe o 60 proc., jeżeli nie będzie  prowadził zwolnień pracowników.
 2. Państwo pokryje firmie w kłopotach blisko połowę pensji pracownika na postojowym– jego wynagrodzenie nie może być niższe niż płaca minimalna.
 3. Samozatrudnieni, osoby na umowach zleceniach i o dzieło w sytuacji spadku dochodów otrzymają jednorazowe świadczenie ok. 2 tys. zł.
 4. Pracownicy mogą skorzystać w wakacji kredytowych w bankach.
 5. Polacy skorzystają z przesunięcia terminu deklaracji PIT do końca czerwca.
 6. UOKIK będzie chronił przed nieuzasadnionym wzrostem ceni niedozwolonymi praktykami na rynku pożyczek gotówkowych.
 7. Małe i średnie firmy będą mogły uzyskać przedłużenie kredytów obrotowych oraz uzyskać nowe finansowanie zabezpieczone w 80 proc. gwarancjamide minimis BGK.
 8. Firmy mogą uzyskać kapitałw PFR oraz ubezpieczenia obrotu w KUKE.
 9. Firmy transportowe mogą skorzystać z leasingu ARP z odroczonymi o 3 miesiące ratami.
 10. Mikrofirmy zatrudniające do 9 osób mogą uzyskać niskooperocentowaną pożyczkę z Funduszu Pracy do 5 tys. zł na 12 miesięcy.
 11. Przedsiębiorcy będą mogli uzyskać odroczenie lub rozłożenie na ratypłatności składek na ubezpieczenie społeczne w ZUS bez żadnych opłat.
 12. Przedsiębiorcy będą mogli otrzymać zwrot CITpoprzez korektę podatku z 2019 r. o wysokość strat w 2020 r.
 13. Służba zdrowia otrzyma 7,5 mld złdodatkowych środków na walkę z epidemią SARS-CoV-2, rozwój infolinii dla Pacjenta oraz Lekarza, informatyzację oraz rozwój programu Domów Opieki Medycznej dla osób starszych.
 14. Firmy nie będą narażone na skutki opóźnień i kar w zamówieniach publicznych.
 15. Premier powoła Fundusz Inwestycji Publicznych o wartości 30 mld zł: pobudzi to gospodarkę poprzez inwestycje publiczne w infrastrukturę, drogi, szpitale, szkoły, cyfryzację, energetykę, biotechnologię.
 16. Nastąpi przesunięcie wielu obowiązków i terminów administracyjnych lub sądowych.
 17. Pracownicy z Ukrainy otrzymają automatyczne wydłużeniewiz i pozwoleń na prace.

 

5. PAKIET ANTYKRYZYSOWY – KOMPENDIUM OBEJMUJĄCE  5 FILARÓW

 

 • SZACOWANA CAŁKOWITA WARTOŚĆ PAKIETU TO 212 MLD ZŁ (BLISKO 10 PROC. PKB)W JEGO SKŁAD WCHODZĄ:
 • Gotówkowy komponent rządowy o wartości 67 zł mld (2,9 proc. PKB): składają się na niego wydatki budżetu państwa, ZUS i funduszy celowych.
 • Płynnościowy komponent rządowy o wartości 75,5 mld zł (3,3 proc PKB) składa się z wakacji kredytowych  i odroczonych danin oraz finansowania płynnościowe w postaci kredytów i kapitału głowie z wykorzystaniem instrumentów finansowych Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR, BGK, KUKE, ARP).
 • Pakiet płynnościowy NBP o wartości 70 mld zł.  Zapewni on niezbędną̨ płynność́ i warunki kredytowe.

 

6. BEZPIECZEŃSTWO PRACOWNIKÓW
 • WARTOŚĆ TO 30 MLD ZŁ, W TYM 23,8 MLD ZŁ TO WYDATKI I 6,2 MLD ZŁ TO ŚRODKI PŁYNNOŚCIOWE. OBEJMUJE:
 • dofinansowanie elastycznego zatrudnienia,
 • przesunięcie płatności za media,
 • finansowanie postojowego dla umów cywilnoprawnych i samozatrudnionych,
 • wydłużony dodatkowy zasiłek opiekuńczy,
 • wakacje kredytowe,
 • wakacje od obowiązków administracyjnych,
 • ochronę konsumentów i pożyczkobiorców,
 • wydłużenie elastycznego czasu pracy,
 • dodatkowe wsparcie osób niepełnosprawnych.

 

7. FINANSOWANIE PRZEDSIĘBIORSTW
 • WARTOŚĆ TO 74,2 MLD ZŁ, W TYM 4,9 MLD ZŁ TO WYDATKI I 69,3 MLD ZŁ TO ŚRODKI PŁYNNOŚCIOWE. OBEJMUJE:
 • finansowanie instytucji rozwoju Grupy PFR – gwarancje, kredyty, kapitał, ubezpieczenia i dopłaty,
 • finansowanie leasingu dla firm transportowych,

BIULETYN – KORONAWIURS 16.03.2020

BIULETYN  – KORONAWIURS. Jest to kompendium dotyczące koronawirusa oraz działań podejmowanych w walce z epidemią.

Znajdą w nim Państwo następujące tematy:

 1. Koronawirus – podstawowe informacje
 2. Główne tezy
 3. Potwierdzone przypadki – szczegółowe informacje
 4. Działania na forum europejskim
 5. Działania w Polsce
 6. Loty
 7. Sklepy, gastronomia
 8. Prezydent Andrzej Duda
 9. Działania Premiera M. Morawieckiego
 10. Działania ministerialne i wojewódzkie
 11. Zmiany legislacyjne
 12. Kampania informacyjna
 13. Walka z fake newsami
 14. Seniorzy
 15. Studenci
 16. Zgromadzenia publiczne
 17. Diagnostyka i hospitalizacja
 18. Działania GIF i GIS

BIULETYN – KORONAWIRUS 16.03.2020