KOLEJNE ROZSZERZENIE TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ 24.04.2020 r.

GŁÓWNE TEZY

 • W najbliższych tygodniach chcemy przedstawić kolejne rozwiązania.
  • Dadzą nam rozwojowy impuls dla gospodarki.
 • Przygotowujemy kolejną pakietową ustawę w ramach Tarczy Antykryzysowej.
 • Pracujemy nad nowymi rozwiązaniami i ulepszamy już obowiązujące.
 • Monitorujemy sytuację związaną z koronawirusem i reagujemy na bieżąco.
 • Nowymi rozwiązaniami w ramach Tarczy Antykryzysowej są m.in. :
 • Fundusz Dopłat do Oprocentowania Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK),
 • Zamiany w Prawie zamówień publicznych,
 • Przepisy antyprzejęciowe,
 • Wsparcie samorządów.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

FUNDUSZ DOPŁAT DO OPROCENTOWANIA BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

 • Naszym celem jest utrzymanie płynności finansowej w sektorach dotkniętych przez epidemię. Jest to kluczowe dla zachowania równowagi gospodarki.
 • Chcemy uruchomić prawie 0,6 mld zł z budżetu państwa na dopłaty do odsetek kredytów dla firm, które mają problemy wywołane koronawirusem.
 • Banki będą udzielać przedsiębiorstwom dotkniętym skutkami koronawirusa kredytów. Do odsetek dopłaci BGK z pieniędzy budżetu państwa.
 • W 2020 r. na ten cel przeznaczymy z budżetu państwa ponad 296 mln zł.
 • W 2021 r. ponad 271 mln zł.
 • Kredytów będą udzielały banki, które zawrą umowę z BGK.
 • Ich listę BGK opublikuje na swojej stronie internetowej.
 • W celu realizacji ustawy, w BGK powstanie Fundusz Dopłat do Oprocentowania.

Kto skorzysta z dopłat?

 • Przedsiębiorcy, którzy utracili płynność finansową, czyli zdolność do spłaty w terminie wymagalnych zobowiązań.
 • Przedsiębiorcy zagrożeni utratą płynności finansowej w związku z koronawirusem.

ZMIANY W PRAWIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 • Naszym celem jest:
 • odblokowanie realizacji przetargów i działań Krajowej Izby Odwoławczej (KIO), które zakłóciła epidemia koronawirusa,
 • poprawa sytuacji wykonawców zamówień publicznych.
 • Chcemy wprowadzić:
 • Rozwiązania, które pozwalają na:
 • obniżenie kosztów udziału wykonawców w procedurach przetargowych,
 • poprawę ich płynności finansowej na etapie realizacji umowy o udzielenie zamówienia publicznego.
 • Uzupełnienie przepisów dot. możliwości zmiany umów z wykonawcami w odpowiedzi na zdarzenia wywołane koronawirusem.
 • Umożliwienie rozpatrywania odwołań przez KIO bez odbywania fizycznych rozpraw.
 • Odblokuje to zamrożone przez stan epidemii postępowania w sprawie zamówień publicznych.
 • Propozycje zawarte w projekcie:
 • Zniesienie obowiązku żądania wadium w postępowaniach o szacunkowej wartości powyżej progów unijnych.

Wprowadzenie obowiązku zapłaty wynagrodzenia w częściach lub udzielania zaliczek w przypadku dłuższych umów o udzielenie zamówienia publicznego.

 • Obniżenie dopuszczalnej wysokości zabezpieczenia wykonania umowy.
 • Ograniczenie:
 • dokonywana potrąceń kar umownych z wynagrodzenia wykonawcy lub innej przysługującej mu wierzytelności,
 • dochodzenia przez zamawiających zaspokojenia z zabezpieczenia wykonania umowy.
 • Zawieszenie terminu:
 • przedawnienia roszczeń zamawiających z tytułu kar umownych,
 • ważności zabezpieczenia wykonania umowy.
 • Rozpoznawanie odwołań na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron i uczestników postępowania, w oparciu o zgromadzony ws. materiał dowodowy.

PRZEPISY ANTYPRZEJĘCIOWE

 • Chcemy chronić polskie firmy przed wykupieniem przez podmioty spoza UE
  w momencie, w którym, ich wycena może być szczególnie niska.
 • Nie chcemy, aby były one „łatwym łupem” dla funduszy spoza Europy.
 • Nasze rozwiązania będą wzorowane na przepisach przyjętych niedawno w Niemczech.
 • Będą miały charakter czasowy.
  • Wynikająca z nich ochrona ma rozciągać się na czas epidemii, zagrożenia epidemicznego oraz pewien czas po ich zakończeniu.

WSPARCIE BUDŻETÓW SAMORZĄDÓW

 • W pakiecie rozwiązań osłonowych dla samorządów przewidujemy m.in. zwiększenie udziału powiatów w dochodach z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa już od 1.04.2020 r. do końca 2020 r.:
  • teraz będzie trafiała do nich co druga, nie co czwarta złotówka,
  • szacujemy, że da im to ok. 400 mln zł.
 • Wprowadzimy w 2020 r. możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST dodatkowo
  o wartość faktycznego ubytku w dochodach podatkowych w wyniku wystąpienia koronawirusa.

  • Gdy JST ubędzie 10 proc. budżetu w skali roku daje to ok. 10 mld zł.
 • Złagodzimy w 2020 r. regułę fiskalną ograniczająca zadłużenie o kwotę faktycznego ubytku w dochodach podatkowych jednostki w wyniku wystąpienia epidemii koronawirusa.
 • Wprowadzimy możliwość wcześniejszego przekazywania w 2020 r. rat części oświatowej, wyrównawczej, równoważącej i regionalnej subwencji ogólnej w terminach wcześniejszych.
  • Poprawi to płynność JST.
 • Uelastycznimy wydatkowanie środków z tzw. funduszu korkowego w 2020 r.
  • W funduszu jest 880 mln.
  • Szacujemy, że 25-50 proc. będzie realokowane na przeciwdziałanie i łagodzenie skutków epidemii koronawirusa.
  • To dodatkowe setki mln zł do dowolnego dyspozycji gmin i województw.

TARCZA ANTYKRYZYSOWA – NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE 20.04.2020 r.

GŁÓWNE TEZY

 • Dbamy nie tylko o zdrowie publiczne, ale też o zdrowie naszej gospodarki.
  • Naszym celem jest ochrona miejsc pracy i zapewnienie bezpieczeństwa finansowego oraz zdrowotnego naszych obywateli i firm.
 • Po ustaniu epidemii gospodarka musi wrócić na właściwie tory.
 • Nasz wzrost gospodarczy był zrównoważony. Prowadziliśmy racjonalną politykę budżetową. Dzięki temu wprowadzamy teraz kompleksowe rozwiązania dla gospodarki.
 • Tarcza Antykryzysowa to największa skala pomocy w historii współczesnej Polski:
  • Pierwsza część pakietu, który ma przeciwdziałać gospodarczym skutkom koronawirusa, weszła w życie 01.04. 2020 r., kolejna 18.04.
   • Pracujemy nad kolejnymi rozwiązaniami.
  • Jesteśmy jednym z pierwszych państw na świecie, które zaproponowało tak kompleksową pomoc dla gospodarki.
 • Tarcza Antykryzysowa jest dobrym instrumentem do walki z koronawirusem
  w społeczeństwie i gospodarce.

  • Stanowi przykład policy-mix, czyli współpracy w ramach najlepszych polityk gospodarczych: polityki monetarnej, fiskalnej, regulacyjnej.
 • Informacje nt. Tarczy Antykryzysowej można znaleźć na dedykowanej stronie internetowej – http://gov.pl/TarczaAntykryzysowa.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Pakiet ustaw tworzących Tarczę Antykryzysową obejmuje:

 • zwolnienie ze składek do ZUS na trzy miesiące (marzec–maj) obejmujące:
 • mikrofirmy, które zgłaszają do ubezpieczeń do 9 osób,
 • samozatrudnionych z przychodem do 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia, którzy opłacają składki tylko za siebie,
 • spółdzielnie socjalne,
 • osoby duchowne.
 • zwolnienie z połowy składek do ZUS na trzy miesiące (marzec–maj) obejmujące małe firmy, które zgłaszają do ubezpieczeń od 10 do 49 osób;
 • świadczenie postojowe w kwocie do ok. 2 tys. zł, przysługuje nie więcej niż 3-krotna wypłata świadczenia, dla:
 • zleceniobiorców (umowa zlecenia, agencyjna, o dzieło) o przychodzie poniżej 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia,
 • osób samozatrudnionych:
 • dla samozatrudnionych na karcie podatkowej świadczenie wyniesie 1 300 zł,
  • dla zleceniobiorców, których suma przychodów z umów cywilnoprawnych jest niższa od 1 300 zł, wyniesie ono kwotę utraconych przychodów;
 • dofinansowanie wynagrodzeń pracowników – do wysokości 40 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia i uelastycznienie czasu pracy – dla firm w kłopotach,
 • zasiłek dla rolników (i ich domowników) objętych kwarantanną w wysokości 50 proc. minimalnego wynagrodzenia,
 • rozszerzenie świadczeń ochrony miejsc pracy na NGO,
 • zabezpieczenie przed egzekucją środków finansowych, które służą powstrzymaniu koronawirusa
 • ochronę konsumentów w zakresie nadmiernego wzrostu cen i innych nieuczciwych praktyk,
 • zniesienie opłaty prolongacyjnej przy odraczaniu lub rozkładaniu na raty należności skarbowych i składkowych (ZUS) w okresie epidemii i 30 dni po jej zakończeniu,
 • umożliwienie odliczenia od dochodu (przychodu) darowizn przekazanych na przeciwdziałanie koronawirusa,
 • korzystniejsze zasady rozliczania straty,
 • wsparcie firm transportowych przez ARP w refinansowaniu umów leasingowych,
 • ułatwienia dla branży turystycznej,
 • umożliwienie sklepom – w niedziele objęte zakazem handlu – przyjmowania towaru, rozładowywania go oraz wykładania na półki,
 • przedłużenie legalnego pobytu i zezwoleń na pracę dla obcokrajowców,
 • zwalnianie z naliczania kar umownych za – związane z epidemią – opóźnienia przy realizacji przetargów,
 • umożliwienie radzie danej gminy odstąpienia, za część 2020 r., od pobierania podatku od nieruchomości od firm, które przez epidemię koronawirusa utraciły płynność finansową,
 • przedłużenie bankowych kredytów obrotowych, w oparciu o dane finansowe na koniec 2019 r.,
 • gwarancje de minimis z BGK,
 • dopłaty BGK do odsetek,
 • fundusze płynnościowe BGK, PFR i KUKE, w tym możliwość uzyskania – przez średnie
  i duże firmy – z funduszu PFR Inwestycje podwyższenia kapitału lub finansowania
  w postaci obligacji – łącznie o wartości 6 mld zł.

SZCZEGÓŁY ROZWIĄZAŃ

PRZEJĘCIE PRZEZ PAŃSTWO OPŁACANIA SKŁADEK ZUS PRZEZ 3 MIESIĄCE

 • Przejmiemy – na 3 miesiące (marzec, kwiecień i maj ) – opłacanie składek na ZUS za niektóre podmioty zarejestrowane przed 1 kwietnia 2020 r.
 • Pełne zwolnienie ze składek obejmuje:
 • mikrofirmy, które na 29 lutego, 31 marca lub 30 kwietnia br. (w zależności od daty zgłoszenia firmy do ubezpieczeń) zgłaszały do ubezpieczeń do 9 osób,
 • samozatrudnionych z przychodem do 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia, którzy opłacają składki tylko za siebie,
 • spółdzielnie socjalne,
 • osoby duchowne.
 • Zwolnienie z połowy składek obejmuje małe firmy, które na 29 lutego, 31 marca lub 30 kwietnia 2020 r. (w zależności od daty zgłoszenia firmy do ubezpieczeń) zgłaszały do ubezpieczeń od 10 do 49 osób.
 • Zwolnienie dot. składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, FGŚP, Fundusz Emerytur Pomostowych.
 • Obejmuje składki za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby.
 • Zarówno przedsiębiorca, jak i pracujące dla niego osoby, zachowają prawo do świadczeń zdrowotnych i z ubezpieczeń społecznych za okres zwolnienia ze składek.
 • Ustalając liczbę osób zgłaszanych do ubezpieczeń nie bierze się pod uwagę pracowników młodocianych.
 • W przypadku osób samozatrudnionych, spółdzielni socjalnych i płatników zatrudniających od 1 do 49 osób zwolnienie za marzec będzie można uzyskać także, jeśli składka za ten miesiąc została już opłacona.

ŚWIADCZENIE POSTOJOWE DLA ZLECENIOBIORCÓW I SAMOZATRUDNIONYCH

 • Nie więcej niż 3-krotna wypłata świadczenia postojowego przez ZUS przysługuje:
 • Zleceniobiorcom (umowa zlecenia, agencyjna, o dzieło) o przychodzie poniżej
  3-krotności przeciętnego wynagrodzenia,
 • osobom samozatrudnionym
 • Świadczenie co do zasady wynosi 2 080 zł (80 proc. minimalnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane.
 • W przypadku zleceniobiorców, których przychód z umów cywilnoprawnych nie przekracza
  1 300 zł miesięcznie (50 proc. minimalnego wynagrodzenia), świadczenie postojowe wynosi sumę wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych.
 • Samozatrudnieni rozliczający się w formie karty podatkowej, zwolnieni z VAT, otrzymają świadczenie postojowe w wysokości 1 300 zł.
 • Rozpoczęcie działalności musi nastąpić przed 1 lutego 2020 r., zaś zawarcie umowy cywilnoprawnej przed 1 kwietnia 2020 r.
 • Przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku musi spaść o co najmniej 15 proc. w stosunku do miesiąca poprzedniego.
 • Nie trzeba zawieszać działalności, ale świadczenie przysługuje także samozatrudnionym, którzy zawiesili ją po 31 stycznia 2020 r.
 • Warunkiem przyznania kolejnego świadczenia postojowego będzie oświadczenie zleceniobiorcy lub samozatrudnionego, że sytuacja materialna wykazana we wcześniejszym wniosku nie uległa poprawie.

DOFINANSOWANIE ZATRUDNIENIA

 • Pomoc ze środków FGŚP przysługuje przedsiębiorcy w okresie wprowadzonego przez przedsiębiorcę przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia koronawirusa:
  • nie mniej niż o 15 proc., obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu
   2 kolejnych miesięcy w okresie po 1.01.2020 r., do łącznych obrotów z analogicznych 2 miesięcy z roku ubiegłego,
  • nie mniej niż o 25 proc., obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanego miesiąca w okresie po 1.01.2020 r., w porównaniu do obrotów
   z miesiąca poprzedniego.
 • Pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca wypłaca wynagrodzenie
  w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę.
 • Dzięki środkom z FGŚP pracodawca otrzyma dofinansowanie do wynagrodzenia w okresie przestoju w wysokości 50 proc. minimalnego wynagrodzenia plus składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy (ok.1 533,09 zł), z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.
 • Przedsiębiorca, , może obniżyć wymiar czasu pracy pracownika o 20 proc., nie więcej niż do 0,5 etatu w związku ze spadkiem obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia koronawirusa.
  • Wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę,
   z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.
 • Przy obniżonym wymiarze czasu pracy FGŚP dofinansuje maksymalnie do wysokości 40 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS plus składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy od przyznanych świadczeń. tj. ok. 2 452,27 zł.
 • Oba świadczenia przysługiwać będą przez łączny okres 3 miesięcy przypadających od dnia złożenia wniosku o wypłatę świadczeń.
  • RM może, w celu przeciwdziałania skutkom gospodarczym koronawirusa, w drodze rozporządzenia, przedłużyć ten okres, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.
  • Wnioski mogą być składane elektronicznie, do dyrektorów Wojewódzkich Urzędów Pracy.

ULEASTYCZNIENIE CZASU PRACY

 • Pracodawca dotknięty skutkami epidemii koronawirusa będzie mógł skrócić dobowy czas nieprzerwanego odpoczynku dla pracownika z obecnych 11 h godzin do 8 (z gwarancją oddania pracownikowi równoważnego odpoczynku w okresie 8 tyg.), a tyg. czas takiego odpoczynku – z 35 do 32 h.
 • W porozumieniu ze związkami zawodowymi albo – gdy nie ma związków –
  z przedstawicielami pracowników, pracodawca będzie mógł też wydłużyć:

  • dobowy czas pracy do maksymalnie 12 h (równoważny system czasu pracy),
  • okres rozliczeniowy do maksymalnie 12 miesięcy.

BRAK KAR ZA OPÓŹNIENIA W PRZETARGACH PUBLICZNYCH

 • Wydłużamy terminy realizacji zamówień publicznych.
  • Służyć temu będzie procedura zwalniająca z naliczania kar umownych za – związane z epidemią – opóźnienia w realizacji przetargów.
  • Nienaliczenie kar umownych w tej procedurze nie będzie stanowić naruszenia dyscypliny finansów publicznych.
  • Wprowadzamy przyspieszony tryb lub niestosowanie przepisów Prawa zamówień publicznych w przypadku zamówień niezbędnych do walki z koronawirusem.

UŁATWIENIA DLA BRANŻY TURYSTYCZNEJ

 • Przedłużamy termin na zwrot wpłat klienta w przypadku niemożności zorganizowania wydarzenia z powodu epidemii (dot. organizacji wystaw i kongresów lub działalności kulturalnej, rozrywkowej, rekreacyjnej, sportowej, organizującej wystawy tematyczne lub imprezy plenerowe) do 180 dni od rozwiązania umowy.
 • Wprowadzamy możliwość skorzystania przez klientów z voucherów na realizację imprezy turystycznej w ciągu roku od dnia, w którym miała się odbyć impreza odwołana w związku
  z przeciwdziałaniem koronawirusowi.

ROZLICZENIE CAŁEJ TEGOROCZNEJ STRATY W PRZYSZŁYM ROKU

 • Umożliwiamy podatnikom CIT i PIT, którzy ponoszą negatywne konsekwencje koronawirusa, odliczenia straty poniesionej w 2020 r., od dochodu z działalności, uzyskanego w 2019 r.
  • Warunkiem jest osiągnięcie w 2020 r. – w porównaniu do 2019 r. – przychodów niższych o co najmniej 50 proc.

PRZEDŁUŻENIE BANKOWYCH KREDYTÓW OBROTOWYCH

 • Umożliwiamy modyfikację:
 • warunków umów kredytowych,
 • terminów ich spłaty,
 • obliczanie zdolności kredytowej przedsiębiorców, w oparciu o dane finansowe na koniec 2019 r.
 • Dzięki temu możliwa jest kontynuacja działalności oraz finansowanie bieżących potrzeb
  w okresie uzyskiwania ograniczonych przychodów z powodu epidemii koronawirusa.

PRZEDŁUŻENIE LEGALNEGO POBYTU I ZEZWOLEŃ NA PRACĘ DLA OBCOKRAJOWCÓW

 • Wydłużymy wizy pobytowe i zezwolenia na pobyt czasowy cudzoziemców.
  • Wydłużamy termin składania wniosków o udzielenie zezwoleń pobytowych, przedłużenie wizy oraz przedłużenie pobytu w ramach ruchu bezwizowego, jeżeli wypadałby w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.
  • Z mocy prawa wydłużymy okresy ważności zezwoleń na pobyt czasowy oraz wiz krajowych (do 30 dni od dnia odwołania tego stanu).

ODROCZENIE NIEKTÓRYCH OBOWIĄZKÓW

 • Przesuwamy płatności zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanych wynagrodzeń
  w marcu i kwietniu 2020 r. (do 1.06. 2020 r.).
 • Przesuwamy obowiązek składania nowego pliku JPK_VAT (deklaracja wraz z ewidencją)
  z 1 kwietnia na 1 lipca 2020 r.
 • Przesuwamy matrycę VAT z 1.04 na 1.07.2020 r.
 • Znosimy sankcję za złożenie deklaracji podatkowej i zapłatę podatku po terminie, jeśli nastąpi to do końca maja 2020 r.
 • Firmy, które są podatnikami CIT, będą miały więcej czasu na złożenie zeznania rocznego CIT-8 oraz wpłatę podatku. Termin został dla nich wydłużony do 31.05.2020 r. Organizacje pozarządowe będą to mogły zrobić do 31.07.
 • Przesuniemy obowiązek utworzenia PPK w średnich przedsiębiorstwach. Nowe maksymalne terminy, to: 27 października 2020 r. na zawarcie umowy o zarządzanie PPK i 10 listopada 2020 r. na zawarcie umowy o prowadzenie PPK. Przesuwamy do 13.07.2020 r. termin zgłoszenia informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.
 • Wydłużymy termin na złożenie informacji o cenach transferowych do 30.09. 2020 r.
 • Wydłużymy termin na złożenie zawiadomienia o dokonaniu zapłaty powyżej 15 tys. złotych na rachunek niezamieszczony w wykazie podatników VAT (z 3-dniowego do 14-dniowego).
 • Przesuwamy termin wejścia w życie rozwiązań prawnych dot. zrównania pozycji prawnej drobnych przedsiębiorców i konsumentów z 1.06.2020 r. na 1.01.2021 r.
 • Odroczymy podatek od sprzedaży detalicznej do 1.01.2021 r.
 • Dajemy możliwość odroczenia terminu wykonania badań urządzeń technicznych,
  z zachowaniem możliwości eksploatacji przez maksymalny okres kolejnych 6 miesięcy.
 • Wydłużymy termin sporządzania dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej do 31.12. 2020 r.