Dzień Samorządu Terytorialnego

Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego, pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia Marszałkom, Prezydentom, Starostom, Burmistrzom, Wójtom, Radnym, Sołtysom i Pracownikom Samorządowym. Wszystkim, którzy współtworzą samorządy terytorialne i pracują dla dobra lokalnych społeczności, życzę dużo zdrowia, sukcesów w życiu prywatnym i osobistym, a także wytrwałości, wielu pomysłów i satysfakcji płynącej z realizacji zadań samorządowych. Pragnę, by Państwa wysiłki zawsze spotkały się z uznaniem oraz życzliwym wsparciem mieszkańców.

Jednocześnie składam serdeczne podziękowania i słowa uznania za dotychczasową pracę, trud i poświęcenie z jakim Państwo służycie na rzecz rozwoju lokalnych wspólnot.

Z wyrazami szacunku
Zbigniew Chmielowiec

Ponad 500 samochodów otrzymają OSP w całej Polsce

Ponad 500 samochodów otrzymają OSP w całej Polsce z tego ponad 30 trafi na teren województwa podkarpackiego. Są wśród nich jednostki z powiatu kolbuszowskiego: OSP Kolbuszowa Dolna, Staniszewskie i Raniżów. Zakupy zostaną dofinansowane ze środków MSWiA, rezerwy celowej, dotacji KSRG oraz NFOŚiGW. Na liście jednostek, które otrzymały dofinansowanie są również OSP Zagorzyce Dolne, Kiełków, Sokolniki, Boguchwała, Otałęż, Stobierna i Kalembina. „Strażacy druhowie są pierwsi na miejscu zdarzenia gdzie z poświęceniem walczą o ludzkie życie i zdrowie. To inwestycja w nasze bezpieczeństwo” powiedział w-ce minister MSWiA Maciej Wąsik. Panie ministrze, panowie komendanci, bardzo dziękuję za okazaną pomoc i wsparcie. Podziękowania składam również samorządom za ich wkład finansowy w zakup samochodów.

Z poważaniem
Zbigniew Chmielowiec
Poseł na Sejm RP
Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Strażaków

Kolejny krok do budowy obwodnicy w Kolbuszowej

Po ogłoszeniu przez Pana Premiera Mateusza Morawieckiego programu budowy 100 obwodnic w Polsce, wśród których była obwodnica Kolbuszowej, wiele osób twierdziło,
że to nierealne obietnice wyborcze. Obecnie zamierzenie zaczyna się konkretyzować.

11 maja podczas wizyty w naszym mieście, minister infrastruktury Andrzej Adamczyk w obecności wiceministra tego resortu Rafała Webera, Władysława Ortyla Marszałka Województwa Podkarpackiego, Bogdana Tarnawskiego dyr. GDAKA o/ Rzeszów, Józefa Kardysia Starosty Kolbuszowskiego, Jana Zuby Burmistrza Kolbuszowej i mojej osoby zatwierdził program „inwestycji dla budowy obwodnicy Kolbuszowej w ciągu drogi krajowej nr 9”. Teraz czekają nas wszystkich konsultacje i wspólna praca by wybrać optymalny jej przebieg.

Panowie ministrowie: Andrzeju i Rafale, koledzy parlamentarzyści, pani wojewodo, panie marszałku – dziękuję za wsparcie.

BRIEF – WSPARCIE GOSPODARKI – FIRMY, MIEJSCA PRACY 08.05.2020

BRIEF – WSPARCIE GOSPODARKI – FIRMY, MIEJSCA PRACY 08.05.2020

1.   TARCZA ANTYKRYZYSOWA I TARCZA FINANSOWA – AKTUALNE DANE
TARCZA FINANSOWA

·         Na konta przedsiębiorców ponad 42 tys. firm trafiło łącznie 8,7 mld zł (stan na 06.05.2020 r.)

–  Przedsiębiorstwa te zatrudniają ok. 450 tys. osób.

–  Po pierwszym tygodniu funkcjonowaniu Tarczy Finansowej średnia kwota subwencji dla mikrofirm to 72 tys. zł oraz 690 tys. zł dla MSP.

TARCZA ANTYKRYZYSOWA – FIRMY I OCHRONA MIEJSC PRACY

·         Złożono (stan na 06.05.) ponad 3 mln wniosków o skorzystanie z oferowanych przez nią rozwiązań.

–  Do tej pory przyznano ponad 314 tys. pożyczek mikroprzedsiębiorcom, w łącznej kwocie ponad 1,5 mld zł (stan na 06.05.2020 r.)

–  Wypłacono blisko 238 tys. świadczeń postojowych na kwotę ponad 477 mln zł (stan na 06.05.2020 r.)

–  W ramach ochrony miejsc pracy przyznano ponad 2,2 mld zł (stan na 06.05.2020 r.)

·         ZUS zatwierdził zwolnienie ze składek za marzec w ramach Tarczy Antykryzysowej na ponad 1,6 mld zł.

–  Zwolnienie dot. blisko 800 tys. przedsiębiorców.

Wsparcie kultury (stan na 06.05.2020 r.)

KWOTA PROGRAM/DZIAŁANIE CZY PIENIĄDZE SĄ JUŻ WPŁACONE?
80 mln zł Program stypendialno-dotacyjny „Kultura w sieci” Wyniki zostaną ogłoszone 11 maja.
390 mln zł (ok. 55 mln zł zwiększenia w stosunku do początkowego budżetu) 32 Programy Ministra

UWAGA: Zmieniliśmy regulaminy w taki sposób, by w obecnej sytuacji wnioskodawcy mogli realizować swoje projekty

Trwa końcowy etap odwołań, dotacje są sukcesywnie wypłacane
Ogólny budżet na ten moment: 3 mln zł

————————–

Przyznaliśmy już 933 zapomóg na łączną kwotę 1 mln 720 tys. zł

Zapomogi socjalne dla artystów Pieniądze są wypłacane, część artystów ma już je na swoich kontach bankowych
Co najmniej 6,5 mln zł (zwiększenie o 5 mln zł) + możliwy II etap konkursu Stypendia twórcze Wnioski są rozpatrywane (1 tys. wniosków), możliwy drugi nabór
500 mln zł Gwarancje kredytowe dla sektora kreatywnego w BGK Program ciągły
10 mln zł Program Narodowego Centrum Kultury „Kultura – Interwencje” Ogłoszenie wyników – 8 maja 2020
323 przyznane stypendia po 2400 zł. W sumie prawie 800 tys. zł Stypendia dla filmowców z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Pieniądze są wypłacane; kolejne wnioski są rozpatrywane
50 mln zł (wstępny, planowany budżet) Planowane uruchomienie programu rekompensującego straty w sektorze kultury PO ZAKOŃCZENIU EPIDEMII

 

·         Wsparcie w ramach Tarczy Antykryzysowej:

– dla osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych m.in. postojowe 3×2080

– dla przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych oraz osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, m.in.:

–  dofinansowanie z Funduszu Pracy części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne,

–  3-miesięczne dofinansowanie wynagrodzenia pracowników oraz opłaty składek na ubezpieczenia społeczne,

–  pożyczka obrotowa finansująca wypłatę wynagrodzeń w sektorze MŚP

–  zwolnienie ze składek ZUS na 3 miesiące,

–  umorzenie zaległości podatkowej,

–  możliwość odliczenia straty z bieżącego roku od dochodu za rok poprzedni,

–  niskooprocentowana pożyczka ze środków Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców do kwoty 5 tys. zł,

–  trzykrotne świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą
w wysokości 2080 zł albo 1300 zł.

– vouchery, na które mogą być wymieniane zobowiązania instytucji kultury, które nie mogą być obecnie dotrzymane, np. niewykorzystane bilety na wydarzenia kulturalne;

·         wystąpiliśmy do UE o zerową stawkę VAT na książki drukowane,

·         kontynuujemy prace nad ustawą o uprawnieniach artysty zawodowego i funduszem wsparcia artystów zawodowych,

·         przygotowujemy nowelizację budżetu w celu zrekompensowania instytucjom kultury prowadzonym i współprowadzonym przez MKiDN strat związanych z ograniczeniami w ich działalności,

·         umożliwiliśmy dyrektorom instytucji kultury wypłacania dodatkowego wynagrodzenia dla artystów za pracę „zastępczą” realizowaną poza siedzibą instytucji,

·         zmieniliśmy definicję dzieła filmowego tak, by umożliwić otrzymanie dotacji
z PISF  również produkcjom audiowizualnym, które nie będą miały premier kinowych,
a z uwagi na sytuację przeniosą się na platformy cyfrowe /VOD/.

·         zawiesiliśmy raportowania danych przez kina

·         uelastycznione zostały  terminy składania wniosków o przyznanie wsparcia finansowego dla produkcji audiowizualnych oraz dokumentów w toku procedury przyzwania wsparcia.

W nowej propozycji Tarczy Antykryzysowej znalazły się zapisy dot.:

·         objęcia składką w wysokości 1,5 proc. nadawców audiowizualnych usług medialnych na żądanie. Składka jest wpłacana do PISF i przeznaczana na produkcję filmów,

·         możliwości ubiegania się o dofinansowanie wynagrodzeń osób zatrudnionych przez podmiot zarządzający Pomnikiem Historii lub miejscem światowego dziedzictwa ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

2.   NOWE MECHANIZMY OCHRONY RYNKU PRACY
·         Obecnie wszystkie działania MRPiPS koncentrują się na przeciwdziałaniu negatywnym dla rynku pracy skutkom koronawirusa.

–  Prowadzone są wyłącznie prace, które w zamyśle mają chronić pracowników przed ich wykluczeniem z rynku pracy spowodowanym utratą zatrudnienia.

–  Wprowadzamy kolejne rozwiązania w ramach Tarczy Antykryzysowej. Priorytetem jest ochrona polskiej gospodarki, a w szczególności zatrudnionych pracowników.

·         Koncepcja nowych mechanizmów ochrony rynku pracy np. poprzez wprowadzenie zasiłku solidarnościowego  to jedna z takich propozycji.

 

3.   OCHRONA POLSKICH FIRM
·         Wzmocnienie ochrony rodzimych spółek przed przejęciami – zagrażającymi interesowi publicznemu jest odpowiedzią na zmieniającą się, z powodu epidemii, sytuacją finansową spółek, w tym spółek publicznych.

 

·         Katalog spółek, które mają zostać objęte ochroną ma być szerszy niż dotychczas, ale podobnie postępują dziś inne kraje.

–  Niemcy, Francja czy Włochy wprowadzają zmiany, które pozwolą ochronić ich spółki przez kupnem po zaniżonych cenach.

·         Silniejsze reguły uprzedniej kontroli przejęć mają obowiązywać czasowo, czyli przez 2 lata.

–  Ochrona ma dotyczyć przedsiębiorstw, których przychód na terytorium RP, przekroczył równowartość 10 mln euro w którymkolwiek z 2 lat obrotowych poprzedzających chęć przejęcia.

4.   UPADŁOŚĆ I BANKRUCTWO
·         Niewypłacalność firmy spowodowana koronawirusem nie wiąże się już z obowiązkiem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w czasie zagrożenia epidemią i epidemii. Jest to rozwiązanie korzystne dla przedsiębiorców.

–  Zostało przygotowane z myślą o tych przedsiębiorcach, którzy mają problemy
z powodu koronawirusa.

–  Umożliwi skoncentrowanie się na ratowaniu przedsiębiorstw, także z wykorzystaniem środków, które są udostępniane w ramach kolejnych regulacji przygotowanych przez rząd, bez potrzeby składania wniosków o ogłoszenie upadłości.

·         Prawo upadłościowe przewiduje, że dłużnik musi w ciągu 30 dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości, zgłosić w sądzie wniosek o jej ogłoszenie.

–  Termin ten – dzięki zmianie przepisów – nie rozpocznie biegu, a rozpoczęty ulegnie przerwaniu, jeżeli niewypłacalność powstała w czasie zagrożenia epidemicznego albo w czasie epidemii.

–  Po odwołaniu stanu epidemii termin będzie biec na nowo.

·         Rozwiązanie to jest skierowane do tych przedsiębiorców, którzy byli wypłacalni przed powstaniem stanu zagrożenia epidemicznego, a których niewypłacalność jest konsekwencją okoliczności związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

5.   PRODUCENCI DROBIU
·         Blisko 60 proc. naszej produkcji mięsa drobiowego trafia na eksport.

·         Wzrost cen drobiu w sklepach bada Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

·         Min. rolnictwa i rozwoju wsi kilkakrotnie wnosił do KE wnioski o uruchomienie mechanizmu interwencyjnego na rynku drobiu.

–  Niestety, KE nie uwzględniła tych wniosków i wprowadzone zostały tylko dopłaty do prywatnego przechowywania odtłuszczonego mleka w proszku, masła, serów, mięsa wołowego, mięsa baraniego i koziego.

·         Podczas posiedzenia Specjalnego Komitetu ds. Rolnictwa  Polska po raz kolejny zgłasza, jako jeden z głównych postulatów, które powinny zostać rozważone przez KE, wprowadzenie dopłat do prywatnego przechowywania mięsa drobiowego.

·         Prowadzone są również działania w celu wypracowania innych form unijnego wsparcia, które obejmą także ten sektor produkcji.

6.   ŚWIADCZENIA POSTOJOWE
·         Świadczenie postojowe jest jedną z wielu form wsparcia przedsiębiorców
w trudnym okresie pandemii związanej z koronawirusem.
–  Wypłacono blisko 238 tys. świadczeń postojowych na kwotę ponad 477 mln zł (stan na 06.05.2020 r.).

·         Przysługuje ono osobom:

–  prowadzącym działalność gospodarczą[1], w tym również korzystającym z „Ulgi na start” i opłacających składki w ramach Małego ZUS, jeżeli miały one przestój
w następstwie koronowirusa

–  wykonującym umowy cywilnoprawne.

·         Świadczenie postojowe jest świadczeniem nieopodatkowanym i nieoskładkowanym,

–  Ma charakter socjalny – stanowi wsparcie finansowe dla osób, których sytuacja uległa pogorszeniu.

·         Ta forma wsparcia może łączyć się z innymi formami pomocy przewidzianymi w ramach wsparcia przedsiębiorców.

·         Ponownie świadczenia postojowego ma mieć formę uproszczoną.

–  Może być wypłacane ponownie, ale nie więcej niż trzykrotnie.

–  Ponowne przyznanie świadczenia postojowego będzie mogło nastąpić nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty świadczenia, pod warunkiem wykazania w oświadczeniu, że sytuacja materialna nie uległa poprawie.

–  Żeby uzyskać ponownie świadczenie postojowe należy złożyć oświadczenie,
w którym wykaże się brak poprawy sytuacji finansowej.

·         Kwestia świadczenia postojowego oraz procesu przyznawania tego świadczenia przez ZUS jest na bieżąco analizowana.

 

[1] na podstawie prawa przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych.