Nowy sprzęt dla strażaków OSP Komorów

Podczas zebrania sprawozdawczego OSP Komorów druhowie zaprezentowali nowy sprzęt strażacki. Do strażaków ochotników trafiły między innymi: ubrania specjalne, buty, hełmy strażackie i rękawice. Było to możliwe dzięki otrzymaniu dotacji z PGNiG SA.

Serdecznie dziękuję zarządowi fundacji PGNiG SA za wsparcie zakupu sprzętu, który z pewnością podniesie możliwości niesienia pomocy przez ochotników lokalnych społeczności.

Umowy na inwestycje drogowe podpisane

W dniu dzisiejszym w Baranowie Sandomierskim uczestniczyłem w obecności ministra Rafała Webera, marszałek Ewy Draus, starosty powiatu tarnobrzeskiego Jerzego Sudoła, wicestarosty powiatu tarnobrzeskiego Jacka Rożka, burmistrza miasta i gminy Baranów Sandomierski Marka Mazura i dyrektora BGK regionu podkarpackiego Beaty Rapy, w podpisaniu umów z Grupą PBI oddział Kraśnik na ważne dla mieszkańców gminy Baranów Sandomierski inwestycje drogowe. Podpisane, jako jedne z pierwszych w kraju, umowy z na realizację inwestycji drogowych dotyczą budowy łącznika dróg wojewódzkich nr 872 i nr 985 w miejscowości Skopanie oraz przebudowy drogi przez tzw. Zwałkę w Dąbrowicy w ramach Rządowego Funduszu ,,Polski Ład’’.

Inwestycje realizowane przez powiat tarnobrzeski i gminę Baranów Sandomierski dofinansowane zostały w rekordowej wysokości 95% z Rządowego Funduszu ,,Polski Ład’’ Program Inwestycji Strategicznych, co stanowi łącznie kwotę ok. 15 500 000,00 zł, w tym – 8 415 751,86 zł dla Gminy Baranów Sandomierski i blisko 7 000 000,00 zł dla powiatu tarnobrzeskiego.

Serdecznie gratuluję powiatowi tarnobrzeskiemu i gminie Baranów Sandomierski pozyskania środków finansowych na rozwój infrastruktury drogowej.

Fundusz Inwestycji Strategicznych realizowanych w ramach Polskiego Ładu zaczyna działać. Panie Premierze serdecznie gratuluję i dziękuję.

Druhowie z OSP Dzikowiec otrzymali 550 tys. zł

Druhowie z OSP Dzikowiec otrzymali 550 tys. zł z Ministerstwa Administracji i Spraw Wewnętrznych na zakup ciężkiego samochodu bojowego. Pozostała kwota zostanie dofinansowana z budżetu gminy Dzikowiec.

Serdecznie dziękuję za wsparcie Sekretarzowi Stanu w tym ministerstwie Maciejowi Wąsikowi, Komendantowi Głównemu PSP nadbryg. Andrzejowi Bartkowiakowi oraz Komendantowi Wojewódzkiemu PSP nadbryg. Andrzejowi Babcowi za wsparcie i przychylność w pozyskaniu środków finansowych na zakup długo oczekiwanego samochodu.

Gmina Niwiska rozpoczyna inwestycje

Wójt Gminy Niwiska w dniu 18.01.2022 r. w mojej obecności przekazała Konsorcjum firm: Lider -PBI Infrastruktura S.A., ul. Kolejowa 10E, 23 – 200 Kraśnik Partner- PBI WMB Sp. z o. o., ul. Błonie 8, 27- 600 Sandomierz, dokumentację budowlaną inwestycji „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Niwiska.”

Realizacja w/w inwestycji polegała będzie na wykonaniu następujących zadań :

  1. Przebudowa drogi gminnej nr 104169R relacji Trześń – Blizna.
  2. Przebudowa drogi gminnej nr 104160R relacji Przyłęk-Hucina w miejscowości Hucina (ul. Sportowa , ul. Rekreacyjna, ul. Graniczna) wraz z łącznikiem Hucina – Niwiska przez Okręglicę.
  3. Przebudowa drogi gminnej nr 104157R w istniejącej granicy pasa drogowego” – Etap II w miejscowości Kosowy, ul. Zielona ciąg dalszy do drogi wojewódzkiej 875.
  4. Przebudowa półstałego obiektu mostowego, poprzez wykonanie prefabrykowanego, żelbetowego przepustu skrzynkowego, na potoku Świerczówka, w miejscowości Siedlanka, w ciągu drogi gminnej Trześń – Siedlanka km 2+432,60.

Przetarg nieograniczony na w/ w inwestycję odbył się jako jeden

z pierwszych w powiecie kolbuszowskim w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w dniu 08.12.2021 r. Umowa z Wykonawcą została podpisana w dniu 04.01.2022 r. Termin realizacji – 30.09.2022 r.

Szanowne Druhny! Szanowni Druhowie!

W dniu 17 grudnia 2021 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę o Ochotniczych Strażach Pożarnych. W dniu 28 grudnia 2021 r. ustawa została podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę. Z dniem 1 stycznia 2022 r. ustawa weszła w życie.

Dzięki uregulowaniu i podniesieniu statusu prawnego jednostek OSP w jednym akcie prawnym rangi ustawowej oraz dodatkowym środkom z budżetu państwa nastąpi gruntowna poprawa sytuacji strażaków OSP oraz samych stowarzyszeń, które są i powinny pozostać jednymi z podstawowych podmiotów doskonalonego systemu bezpieczeństwa wewnętrznego, w szczególności ochrony ludności i ratownictwa. Nowe rozwiązania zostały docenione przez strażaków ochotników, ponieważ zabiegali o nie od bardzo wielu lat. Jest to pierwsza ustawa, która formalnie reguluje status strażaka ochotnika. Celem ochotniczych straży pożarnych jest działalność wykraczająca daleko poza zadania realizowane przez pozostałe stowarzyszenia, polegające na umożliwieniu członkom udziału w życiu publicznym i wyrażania zróżnicowanych poglądów oraz realizacji indywidualnych zainteresowań. Cel funkcjonowania OSP w wielu elementach jest zbieżny ze stawianymi przed profesjonalnymi jednostkami organizacyjnymi zawodowo wykonującymi działania, należące do zadań publicznych organów administracji publicznej. Ustawa to profesjonalizacja tych stowarzyszeń, którą wymusza rozwój cywilizacyjny i wzrost poziomu zagrożeń dla bezpieczeństwa powszechnego i wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców małych miejscowości, w których nie funkcjonuje PSP.

Dlatego szereg tych rozwiązań zawartych w ustawie wpłynie pozytywnie na rozwój i wzmocnienie OSP (jako jednostek ochrony przeciwpożarowej), w szczególności:

1) wprowadzenie świadczenia ratowniczego dla każdego strażaka, który przesłuży 25 lat, a w przypadku kobiet 20 lat, po przejściu na emeryturę od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji otrzyma, na razie nieduży – bo w wysokości 200 zł – dodatek do emerytury,

2) nastąpi uporządkowanie relacji (w formie umowy) pomiędzy niezależnymi podmiotami prawnymi tj. gminą i ochotniczą strażą pożarną (mającą status stowarzyszenia, a także jednostki ochrony przeciwpożarowej),

3) strażacy OSP zostali objęci ubezpieczeniem podobnie jak zawodowi  – uregulowane zostały kwestie odszkodowań dla strażaków ratowników OSP i ich rodzin, dotyczy to sytuacji uszczerbku na zdrowiu/śmierci strażaka OSP lub poniesienia szkody w mieniu w związku z udziałem w działaniach ratowniczych, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu,

4) na koszt budżetu państwa realizowane będą dla OSP darmowe szkolenia, szkolenie na prawo jazdy kategorii C, a także różnego rodzaju kursy specjalistyczne,

5) nastąpi odciążenie budżetów samorządów, które do tej pory finansowały szkolenia z zakresu ratownictwa medycznego,

6) strażacy OSP będą mogli na podstawie ukończenia wszystkich szkoleń uzyskiwań tytuł zawodowy strażaka,

7) wzmocniona została ochrona prawna strażaków OSP biorących udział w działaniach związanych z ochroną przeciwpożarową (korzystają z ochrony przewidzianej w Kodeksie karnym dla funkcjonariuszy publicznych),

8) strażakowi ratownikowi OSP przysługiwać będą środki ochrony indywidualnej i umundurowanie, w standardzie zrównującym z PSP,

9) obniży się koszt utrzymania remiz strażackich z uwagi na uregulowanie taryfy energii elektrycznej na poziomie gospodarstwa domowego tj. wg najkorzystniejszej taryfy rozliczeń w obrocie energią elektryczną,

10) strażacy ochotnicy otrzymają legitymację w celach identyfikacyjnych i korzystania z dodatkowych uprawnień, które przyznawane będą w postaci różnego rodzaju zniżek,

11) strażacy OSP, w tym członkowie młodzieżowych drużyn pożarniczych, wzorowo wykonujący swoje obowiązki uzyskają możliwość otrzymania odznaki Świętego Floriana „Za zasługi dla społeczności lokalnej”, a także przedstawienie do orderu lub odznaczenia,

12) strażak ratownik OSP (a także kandydat na strażaka-ratownika OSP) będzie miał prawo do okresowych i bezpłatnych badań lekarskich, co do tej pory nie było uregulowane.

Ustawa wprowadza bardzo elastyczne możliwości uregulowania wzajemnej relacji pomiędzy gminą, wykonującą zadanie własne ochrony przeciwpożarowej, a OSP, wykonującą w imieniu gminy i państwa te zadania. Komendanci PSP będą wsparciem w wykonywaniu tych zadań. To również ważne z uwagi na fakt, że KG PSP jest centralnym organem administracji rządowej do spraw ochrony przeciwpożarowej.

Powierzone dla OSP zadania należą do najważniejszych zadań publicznych – zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. Jest ono określone przepisami Konstytucji, a za jego realizację odpowiedzialna jest Rada Ministrów. Takie umiejscowienie polityki bezpieczeństwa, wskazuje na istotę i rangę zadań realizowanych przez OSP. Wykonywanie ich przez OSP w ramach KSRG lub poza tym systemem, są zawsze zadaniami publicznymi, skierowanymi do określonych społeczności lokalnych lub szerzej – do społeczności regionalnych. Dlatego wszystkie OSP zgodnie z ustawą są, jednakowo traktowane przez właściwe organy administracji publicznej.

Ustawa jest więc podniesieniem rangi tych stowarzyszeń, uproszczeniem systemu prawnego, z którego korzysta m.in. samorząd terytorialny, a także jest weryfikacją dotychczasowych rozwiązań zawartych w ustawie o ochronie przeciwpożarowej z ich poprawą, anulowaniem martwych, niesprawdzonych rozwiązań oraz wprowadzeniem nowych, wynikających z doświadczeń i konsultacji.

Z wyrazami szacunku
Zbigniew Chmielowiec Poseł na Sejm RP
Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Strażaków

Ruszyły kolejowe połączenia z Rzeszowa do Kolbuszowej w ramach PKA

Dziś nastąpiła oficjalna inauguracja połączenia Rzeszów – Kolbuszowa; Kolbuszowa – Rzeszów w ramach Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej.

Wraz z Nowym Rokiem na podkarpackie tory wyjechało dodatkowo 26 pociągów „Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej” w relacji Rzeszów – Kolbuszowa – Rzeszów. Było to możliwe dzięki zakończeniu prac związanych z elektryfikacją linii 71, dzięki czemu pasażerowie mogą się już przemieszczać wygodnymi pociągami elektrycznymi, posiadającymi większą liczbę miejsc. Dla mieszkańców Kolbuszowej takie połączenie to komfort i bezpieczeństwo dojazdu do pracy, szkoły czy do instytucji kultury.

Nowe przywileje dla strażaków z OSP

1 stycznia weszła w życie ustawa o Ochotniczych Strażach Pożarnych, która zapewni szybszy rozwój, dodatkowe szkolenia i środki z budżetu państwa na funkcjonowanie OSP.

Dzięki nowym rozwiązaniom ochotnicy, którzy przechodzą na emeryturę otrzymają dodatkowe świadczenia, na początek 200 złotych miesięcznie, zostają objęci ubezpieczeniem podobnie jak zawodowi strażacy, co umożliwi im ubieganie się o odszkodowania w razie doznania uszczerbku na zdrowiu w trakcie akcji. Strażacy z Ochotniczych Straży Pożarnych będą mogli odbywać również darmowe szkolenia, kurs na prawo jazdy kategorii C i różnego rodzaju inne kursy specjalistyczne, których koszt pokryje budżet państwa. Regulacja umożliwi też korzystanie ze zniżek, które obowiązują zawodowych strażaków.

Bardzo serdecznie dziękuję Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji Maciejowi Wąsikowi oraz Komendantowi Głównemu PSP nadbryg. Andrzejowi Bartkowiakowi, jego zastępcom, a także wszystkim parlamentarzystom, którzy wspierali tę ustawę, która docenia służbę strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnych i z pewnością wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w Polsce.

Zbigniew Chmielowiec
Poseł na Sejm RP
Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Strażaków