KOLEJNE ROZSZERZENIE TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ 24.04.2020 r.

GŁÓWNE TEZY

 • W najbliższych tygodniach chcemy przedstawić kolejne rozwiązania.
  • Dadzą nam rozwojowy impuls dla gospodarki.
 • Przygotowujemy kolejną pakietową ustawę w ramach Tarczy Antykryzysowej.
 • Pracujemy nad nowymi rozwiązaniami i ulepszamy już obowiązujące.
 • Monitorujemy sytuację związaną z koronawirusem i reagujemy na bieżąco.
 • Nowymi rozwiązaniami w ramach Tarczy Antykryzysowej są m.in. :
 • Fundusz Dopłat do Oprocentowania Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK),
 • Zamiany w Prawie zamówień publicznych,
 • Przepisy antyprzejęciowe,
 • Wsparcie samorządów.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

FUNDUSZ DOPŁAT DO OPROCENTOWANIA BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

 • Naszym celem jest utrzymanie płynności finansowej w sektorach dotkniętych przez epidemię. Jest to kluczowe dla zachowania równowagi gospodarki.
 • Chcemy uruchomić prawie 0,6 mld zł z budżetu państwa na dopłaty do odsetek kredytów dla firm, które mają problemy wywołane koronawirusem.
 • Banki będą udzielać przedsiębiorstwom dotkniętym skutkami koronawirusa kredytów. Do odsetek dopłaci BGK z pieniędzy budżetu państwa.
 • W 2020 r. na ten cel przeznaczymy z budżetu państwa ponad 296 mln zł.
 • W 2021 r. ponad 271 mln zł.
 • Kredytów będą udzielały banki, które zawrą umowę z BGK.
 • Ich listę BGK opublikuje na swojej stronie internetowej.
 • W celu realizacji ustawy, w BGK powstanie Fundusz Dopłat do Oprocentowania.

Kto skorzysta z dopłat?

 • Przedsiębiorcy, którzy utracili płynność finansową, czyli zdolność do spłaty w terminie wymagalnych zobowiązań.
 • Przedsiębiorcy zagrożeni utratą płynności finansowej w związku z koronawirusem.

ZMIANY W PRAWIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 • Naszym celem jest:
 • odblokowanie realizacji przetargów i działań Krajowej Izby Odwoławczej (KIO), które zakłóciła epidemia koronawirusa,
 • poprawa sytuacji wykonawców zamówień publicznych.
 • Chcemy wprowadzić:
 • Rozwiązania, które pozwalają na:
 • obniżenie kosztów udziału wykonawców w procedurach przetargowych,
 • poprawę ich płynności finansowej na etapie realizacji umowy o udzielenie zamówienia publicznego.
 • Uzupełnienie przepisów dot. możliwości zmiany umów z wykonawcami w odpowiedzi na zdarzenia wywołane koronawirusem.
 • Umożliwienie rozpatrywania odwołań przez KIO bez odbywania fizycznych rozpraw.
 • Odblokuje to zamrożone przez stan epidemii postępowania w sprawie zamówień publicznych.
 • Propozycje zawarte w projekcie:
 • Zniesienie obowiązku żądania wadium w postępowaniach o szacunkowej wartości powyżej progów unijnych.

Wprowadzenie obowiązku zapłaty wynagrodzenia w częściach lub udzielania zaliczek w przypadku dłuższych umów o udzielenie zamówienia publicznego.

 • Obniżenie dopuszczalnej wysokości zabezpieczenia wykonania umowy.
 • Ograniczenie:
 • dokonywana potrąceń kar umownych z wynagrodzenia wykonawcy lub innej przysługującej mu wierzytelności,
 • dochodzenia przez zamawiających zaspokojenia z zabezpieczenia wykonania umowy.
 • Zawieszenie terminu:
 • przedawnienia roszczeń zamawiających z tytułu kar umownych,
 • ważności zabezpieczenia wykonania umowy.
 • Rozpoznawanie odwołań na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron i uczestników postępowania, w oparciu o zgromadzony ws. materiał dowodowy.

PRZEPISY ANTYPRZEJĘCIOWE

 • Chcemy chronić polskie firmy przed wykupieniem przez podmioty spoza UE
  w momencie, w którym, ich wycena może być szczególnie niska.
 • Nie chcemy, aby były one „łatwym łupem” dla funduszy spoza Europy.
 • Nasze rozwiązania będą wzorowane na przepisach przyjętych niedawno w Niemczech.
 • Będą miały charakter czasowy.
  • Wynikająca z nich ochrona ma rozciągać się na czas epidemii, zagrożenia epidemicznego oraz pewien czas po ich zakończeniu.

WSPARCIE BUDŻETÓW SAMORZĄDÓW

 • W pakiecie rozwiązań osłonowych dla samorządów przewidujemy m.in. zwiększenie udziału powiatów w dochodach z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa już od 1.04.2020 r. do końca 2020 r.:
  • teraz będzie trafiała do nich co druga, nie co czwarta złotówka,
  • szacujemy, że da im to ok. 400 mln zł.
 • Wprowadzimy w 2020 r. możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST dodatkowo
  o wartość faktycznego ubytku w dochodach podatkowych w wyniku wystąpienia koronawirusa.

  • Gdy JST ubędzie 10 proc. budżetu w skali roku daje to ok. 10 mld zł.
 • Złagodzimy w 2020 r. regułę fiskalną ograniczająca zadłużenie o kwotę faktycznego ubytku w dochodach podatkowych jednostki w wyniku wystąpienia epidemii koronawirusa.
 • Wprowadzimy możliwość wcześniejszego przekazywania w 2020 r. rat części oświatowej, wyrównawczej, równoważącej i regionalnej subwencji ogólnej w terminach wcześniejszych.
  • Poprawi to płynność JST.
 • Uelastycznimy wydatkowanie środków z tzw. funduszu korkowego w 2020 r.
  • W funduszu jest 880 mln.
  • Szacujemy, że 25-50 proc. będzie realokowane na przeciwdziałanie i łagodzenie skutków epidemii koronawirusa.
  • To dodatkowe setki mln zł do dowolnego dyspozycji gmin i województw.

TARCZA ANTYKRYZYSOWA – NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE 20.04.2020 r.

GŁÓWNE TEZY

 • Dbamy nie tylko o zdrowie publiczne, ale też o zdrowie naszej gospodarki.
  • Naszym celem jest ochrona miejsc pracy i zapewnienie bezpieczeństwa finansowego oraz zdrowotnego naszych obywateli i firm.
 • Po ustaniu epidemii gospodarka musi wrócić na właściwie tory.
 • Nasz wzrost gospodarczy był zrównoważony. Prowadziliśmy racjonalną politykę budżetową. Dzięki temu wprowadzamy teraz kompleksowe rozwiązania dla gospodarki.
 • Tarcza Antykryzysowa to największa skala pomocy w historii współczesnej Polski:
  • Pierwsza część pakietu, który ma przeciwdziałać gospodarczym skutkom koronawirusa, weszła w życie 01.04. 2020 r., kolejna 18.04.
   • Pracujemy nad kolejnymi rozwiązaniami.
  • Jesteśmy jednym z pierwszych państw na świecie, które zaproponowało tak kompleksową pomoc dla gospodarki.
 • Tarcza Antykryzysowa jest dobrym instrumentem do walki z koronawirusem
  w społeczeństwie i gospodarce.

  • Stanowi przykład policy-mix, czyli współpracy w ramach najlepszych polityk gospodarczych: polityki monetarnej, fiskalnej, regulacyjnej.
 • Informacje nt. Tarczy Antykryzysowej można znaleźć na dedykowanej stronie internetowej – http://gov.pl/TarczaAntykryzysowa.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Pakiet ustaw tworzących Tarczę Antykryzysową obejmuje:

 • zwolnienie ze składek do ZUS na trzy miesiące (marzec–maj) obejmujące:
 • mikrofirmy, które zgłaszają do ubezpieczeń do 9 osób,
 • samozatrudnionych z przychodem do 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia, którzy opłacają składki tylko za siebie,
 • spółdzielnie socjalne,
 • osoby duchowne.
 • zwolnienie z połowy składek do ZUS na trzy miesiące (marzec–maj) obejmujące małe firmy, które zgłaszają do ubezpieczeń od 10 do 49 osób;
 • świadczenie postojowe w kwocie do ok. 2 tys. zł, przysługuje nie więcej niż 3-krotna wypłata świadczenia, dla:
 • zleceniobiorców (umowa zlecenia, agencyjna, o dzieło) o przychodzie poniżej 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia,
 • osób samozatrudnionych:
 • dla samozatrudnionych na karcie podatkowej świadczenie wyniesie 1 300 zł,
  • dla zleceniobiorców, których suma przychodów z umów cywilnoprawnych jest niższa od 1 300 zł, wyniesie ono kwotę utraconych przychodów;
 • dofinansowanie wynagrodzeń pracowników – do wysokości 40 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia i uelastycznienie czasu pracy – dla firm w kłopotach,
 • zasiłek dla rolników (i ich domowników) objętych kwarantanną w wysokości 50 proc. minimalnego wynagrodzenia,
 • rozszerzenie świadczeń ochrony miejsc pracy na NGO,
 • zabezpieczenie przed egzekucją środków finansowych, które służą powstrzymaniu koronawirusa
 • ochronę konsumentów w zakresie nadmiernego wzrostu cen i innych nieuczciwych praktyk,
 • zniesienie opłaty prolongacyjnej przy odraczaniu lub rozkładaniu na raty należności skarbowych i składkowych (ZUS) w okresie epidemii i 30 dni po jej zakończeniu,
 • umożliwienie odliczenia od dochodu (przychodu) darowizn przekazanych na przeciwdziałanie koronawirusa,
 • korzystniejsze zasady rozliczania straty,
 • wsparcie firm transportowych przez ARP w refinansowaniu umów leasingowych,
 • ułatwienia dla branży turystycznej,
 • umożliwienie sklepom – w niedziele objęte zakazem handlu – przyjmowania towaru, rozładowywania go oraz wykładania na półki,
 • przedłużenie legalnego pobytu i zezwoleń na pracę dla obcokrajowców,
 • zwalnianie z naliczania kar umownych za – związane z epidemią – opóźnienia przy realizacji przetargów,
 • umożliwienie radzie danej gminy odstąpienia, za część 2020 r., od pobierania podatku od nieruchomości od firm, które przez epidemię koronawirusa utraciły płynność finansową,
 • przedłużenie bankowych kredytów obrotowych, w oparciu o dane finansowe na koniec 2019 r.,
 • gwarancje de minimis z BGK,
 • dopłaty BGK do odsetek,
 • fundusze płynnościowe BGK, PFR i KUKE, w tym możliwość uzyskania – przez średnie
  i duże firmy – z funduszu PFR Inwestycje podwyższenia kapitału lub finansowania
  w postaci obligacji – łącznie o wartości 6 mld zł.

SZCZEGÓŁY ROZWIĄZAŃ

PRZEJĘCIE PRZEZ PAŃSTWO OPŁACANIA SKŁADEK ZUS PRZEZ 3 MIESIĄCE

 • Przejmiemy – na 3 miesiące (marzec, kwiecień i maj ) – opłacanie składek na ZUS za niektóre podmioty zarejestrowane przed 1 kwietnia 2020 r.
 • Pełne zwolnienie ze składek obejmuje:
 • mikrofirmy, które na 29 lutego, 31 marca lub 30 kwietnia br. (w zależności od daty zgłoszenia firmy do ubezpieczeń) zgłaszały do ubezpieczeń do 9 osób,
 • samozatrudnionych z przychodem do 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia, którzy opłacają składki tylko za siebie,
 • spółdzielnie socjalne,
 • osoby duchowne.
 • Zwolnienie z połowy składek obejmuje małe firmy, które na 29 lutego, 31 marca lub 30 kwietnia 2020 r. (w zależności od daty zgłoszenia firmy do ubezpieczeń) zgłaszały do ubezpieczeń od 10 do 49 osób.
 • Zwolnienie dot. składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, FGŚP, Fundusz Emerytur Pomostowych.
 • Obejmuje składki za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby.
 • Zarówno przedsiębiorca, jak i pracujące dla niego osoby, zachowają prawo do świadczeń zdrowotnych i z ubezpieczeń społecznych za okres zwolnienia ze składek.
 • Ustalając liczbę osób zgłaszanych do ubezpieczeń nie bierze się pod uwagę pracowników młodocianych.
 • W przypadku osób samozatrudnionych, spółdzielni socjalnych i płatników zatrudniających od 1 do 49 osób zwolnienie za marzec będzie można uzyskać także, jeśli składka za ten miesiąc została już opłacona.

ŚWIADCZENIE POSTOJOWE DLA ZLECENIOBIORCÓW I SAMOZATRUDNIONYCH

 • Nie więcej niż 3-krotna wypłata świadczenia postojowego przez ZUS przysługuje:
 • Zleceniobiorcom (umowa zlecenia, agencyjna, o dzieło) o przychodzie poniżej
  3-krotności przeciętnego wynagrodzenia,
 • osobom samozatrudnionym
 • Świadczenie co do zasady wynosi 2 080 zł (80 proc. minimalnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane.
 • W przypadku zleceniobiorców, których przychód z umów cywilnoprawnych nie przekracza
  1 300 zł miesięcznie (50 proc. minimalnego wynagrodzenia), świadczenie postojowe wynosi sumę wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych.
 • Samozatrudnieni rozliczający się w formie karty podatkowej, zwolnieni z VAT, otrzymają świadczenie postojowe w wysokości 1 300 zł.
 • Rozpoczęcie działalności musi nastąpić przed 1 lutego 2020 r., zaś zawarcie umowy cywilnoprawnej przed 1 kwietnia 2020 r.
 • Przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku musi spaść o co najmniej 15 proc. w stosunku do miesiąca poprzedniego.
 • Nie trzeba zawieszać działalności, ale świadczenie przysługuje także samozatrudnionym, którzy zawiesili ją po 31 stycznia 2020 r.
 • Warunkiem przyznania kolejnego świadczenia postojowego będzie oświadczenie zleceniobiorcy lub samozatrudnionego, że sytuacja materialna wykazana we wcześniejszym wniosku nie uległa poprawie.

DOFINANSOWANIE ZATRUDNIENIA

 • Pomoc ze środków FGŚP przysługuje przedsiębiorcy w okresie wprowadzonego przez przedsiębiorcę przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia koronawirusa:
  • nie mniej niż o 15 proc., obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu
   2 kolejnych miesięcy w okresie po 1.01.2020 r., do łącznych obrotów z analogicznych 2 miesięcy z roku ubiegłego,
  • nie mniej niż o 25 proc., obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanego miesiąca w okresie po 1.01.2020 r., w porównaniu do obrotów
   z miesiąca poprzedniego.
 • Pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca wypłaca wynagrodzenie
  w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę.
 • Dzięki środkom z FGŚP pracodawca otrzyma dofinansowanie do wynagrodzenia w okresie przestoju w wysokości 50 proc. minimalnego wynagrodzenia plus składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy (ok.1 533,09 zł), z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.
 • Przedsiębiorca, , może obniżyć wymiar czasu pracy pracownika o 20 proc., nie więcej niż do 0,5 etatu w związku ze spadkiem obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia koronawirusa.
  • Wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę,
   z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.
 • Przy obniżonym wymiarze czasu pracy FGŚP dofinansuje maksymalnie do wysokości 40 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS plus składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy od przyznanych świadczeń. tj. ok. 2 452,27 zł.
 • Oba świadczenia przysługiwać będą przez łączny okres 3 miesięcy przypadających od dnia złożenia wniosku o wypłatę świadczeń.
  • RM może, w celu przeciwdziałania skutkom gospodarczym koronawirusa, w drodze rozporządzenia, przedłużyć ten okres, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.
  • Wnioski mogą być składane elektronicznie, do dyrektorów Wojewódzkich Urzędów Pracy.

ULEASTYCZNIENIE CZASU PRACY

 • Pracodawca dotknięty skutkami epidemii koronawirusa będzie mógł skrócić dobowy czas nieprzerwanego odpoczynku dla pracownika z obecnych 11 h godzin do 8 (z gwarancją oddania pracownikowi równoważnego odpoczynku w okresie 8 tyg.), a tyg. czas takiego odpoczynku – z 35 do 32 h.
 • W porozumieniu ze związkami zawodowymi albo – gdy nie ma związków –
  z przedstawicielami pracowników, pracodawca będzie mógł też wydłużyć:

  • dobowy czas pracy do maksymalnie 12 h (równoważny system czasu pracy),
  • okres rozliczeniowy do maksymalnie 12 miesięcy.

BRAK KAR ZA OPÓŹNIENIA W PRZETARGACH PUBLICZNYCH

 • Wydłużamy terminy realizacji zamówień publicznych.
  • Służyć temu będzie procedura zwalniająca z naliczania kar umownych za – związane z epidemią – opóźnienia w realizacji przetargów.
  • Nienaliczenie kar umownych w tej procedurze nie będzie stanowić naruszenia dyscypliny finansów publicznych.
  • Wprowadzamy przyspieszony tryb lub niestosowanie przepisów Prawa zamówień publicznych w przypadku zamówień niezbędnych do walki z koronawirusem.

UŁATWIENIA DLA BRANŻY TURYSTYCZNEJ

 • Przedłużamy termin na zwrot wpłat klienta w przypadku niemożności zorganizowania wydarzenia z powodu epidemii (dot. organizacji wystaw i kongresów lub działalności kulturalnej, rozrywkowej, rekreacyjnej, sportowej, organizującej wystawy tematyczne lub imprezy plenerowe) do 180 dni od rozwiązania umowy.
 • Wprowadzamy możliwość skorzystania przez klientów z voucherów na realizację imprezy turystycznej w ciągu roku od dnia, w którym miała się odbyć impreza odwołana w związku
  z przeciwdziałaniem koronawirusowi.

ROZLICZENIE CAŁEJ TEGOROCZNEJ STRATY W PRZYSZŁYM ROKU

 • Umożliwiamy podatnikom CIT i PIT, którzy ponoszą negatywne konsekwencje koronawirusa, odliczenia straty poniesionej w 2020 r., od dochodu z działalności, uzyskanego w 2019 r.
  • Warunkiem jest osiągnięcie w 2020 r. – w porównaniu do 2019 r. – przychodów niższych o co najmniej 50 proc.

PRZEDŁUŻENIE BANKOWYCH KREDYTÓW OBROTOWYCH

 • Umożliwiamy modyfikację:
 • warunków umów kredytowych,
 • terminów ich spłaty,
 • obliczanie zdolności kredytowej przedsiębiorców, w oparciu o dane finansowe na koniec 2019 r.
 • Dzięki temu możliwa jest kontynuacja działalności oraz finansowanie bieżących potrzeb
  w okresie uzyskiwania ograniczonych przychodów z powodu epidemii koronawirusa.

PRZEDŁUŻENIE LEGALNEGO POBYTU I ZEZWOLEŃ NA PRACĘ DLA OBCOKRAJOWCÓW

 • Wydłużymy wizy pobytowe i zezwolenia na pobyt czasowy cudzoziemców.
  • Wydłużamy termin składania wniosków o udzielenie zezwoleń pobytowych, przedłużenie wizy oraz przedłużenie pobytu w ramach ruchu bezwizowego, jeżeli wypadałby w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.
  • Z mocy prawa wydłużymy okresy ważności zezwoleń na pobyt czasowy oraz wiz krajowych (do 30 dni od dnia odwołania tego stanu).

ODROCZENIE NIEKTÓRYCH OBOWIĄZKÓW

 • Przesuwamy płatności zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanych wynagrodzeń
  w marcu i kwietniu 2020 r. (do 1.06. 2020 r.).
 • Przesuwamy obowiązek składania nowego pliku JPK_VAT (deklaracja wraz z ewidencją)
  z 1 kwietnia na 1 lipca 2020 r.
 • Przesuwamy matrycę VAT z 1.04 na 1.07.2020 r.
 • Znosimy sankcję za złożenie deklaracji podatkowej i zapłatę podatku po terminie, jeśli nastąpi to do końca maja 2020 r.
 • Firmy, które są podatnikami CIT, będą miały więcej czasu na złożenie zeznania rocznego CIT-8 oraz wpłatę podatku. Termin został dla nich wydłużony do 31.05.2020 r. Organizacje pozarządowe będą to mogły zrobić do 31.07.
 • Przesuniemy obowiązek utworzenia PPK w średnich przedsiębiorstwach. Nowe maksymalne terminy, to: 27 października 2020 r. na zawarcie umowy o zarządzanie PPK i 10 listopada 2020 r. na zawarcie umowy o prowadzenie PPK. Przesuwamy do 13.07.2020 r. termin zgłoszenia informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.
 • Wydłużymy termin na złożenie informacji o cenach transferowych do 30.09. 2020 r.
 • Wydłużymy termin na złożenie zawiadomienia o dokonaniu zapłaty powyżej 15 tys. złotych na rachunek niezamieszczony w wykazie podatników VAT (z 3-dniowego do 14-dniowego).
 • Przesuwamy termin wejścia w życie rozwiązań prawnych dot. zrównania pozycji prawnej drobnych przedsiębiorców i konsumentów z 1.06.2020 r. na 1.01.2021 r.
 • Odroczymy podatek od sprzedaży detalicznej do 1.01.2021 r.
 • Dajemy możliwość odroczenia terminu wykonania badań urządzeń technicznych,
  z zachowaniem możliwości eksploatacji przez maksymalny okres kolejnych 6 miesięcy.
 • Wydłużymy termin sporządzania dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej do 31.12. 2020 r.

#TARCZAANTYKRYZYSOWA 18.03.2020 r. AKTUALIZACJA

 1. GŁÓWNE TEZY

 • PAŃSTWO ZDAJE EGZAMIN. JEST OBECNE TAM, GDZIE POTRZEBUJĄ TEGO POLACY.
 • NASZE DZIAŁANIA POTWIERDZAJĄ SKUTECZNOŚĆ PAŃSTWA I JEGO SIŁĘ. Działamy zdecydowanie i natychmiastowo.
 • MUSIMY ZADBAĆ NIE TYLKO O ZDROWIE PUBLICZNE, ALE TEŻ O ZDROWIE NASZEJ GOSPODARKI.
 • WPROWADZAMY TARCZĘ ANTYKRYZYSOWĄ–  KOMPLEKSOWY PAKIET DZIAŁAŃ O SZACOWANEJ WARTOŚCI 212 MLD ZŁTO PRAWIE 10 PROC. PKB. Obejmuje ona  5 filarów:
 • Bezpieczeństwo Pracowników,
 • Finansowanie Przedsiębiorstw,
 • Ochrona Zdrowia,
 • Wzmocnienie Systemu Finansowego
 • Program Inwestycji Publicznych.
 • TO WYDARZENIE BEZ PRECEDENSU W POLSKIEJ HISTORII
 • Pakiet został przygotowany w rekordowym tempie przez rząd premiera M. Morawieckiego, w ciągu zaledwie 2 tygodni od momentu wykrycia w Polsce pierwszej osoby zarażonej koronawirusem,
 • Celem pakietu jest niezwłoczne wprowadzenie rozwiązań, które ograniczą negatywne skutki pandemii i wywołanej przez nią recesji dla polskich pracowników
  i przedsiębiorstw
 • Oobejmuje też osoby zatrudnione na umowy zlecenie oraz prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.
 • Zbudowaliśmy tarczę do obrony społeczeństwa przed skutkami kryzysu i epidemii oraz falą bankructw. Cały pakiet da Polakom nadzieję, że niedługo będzie lepiej.
 • Wierzymy, że za kilka tygodni będziemy mieli lepsze wiadomości dot. sytuacji epidemicznej, że wygramy walkę z koronawirusem. Nasza Tarcza Antykryzysowa w tym pomoże.
 • Współpraca rządu z Prezydentem Andrzejem Dudą przebiega bardzo dobrze. Wszystkie rozwiązania wypracowujemy wspólnie.
 • Dzięki temu Polska jest jednym z pierwszych państw na świecie, które proponuje tak kompleksową pomoc dla gospodarki.

 

2. STAN POLSKIEJ GOSPODARKI
 • DZIĘKI DOBREJ SYTUACJI GOSPODARCZEJ MOŻEMY PODJĄĆ DZIAŁANIA, KTÓRE BĘDĄ ZAPOBIEGAŁY NEGATYWNYM SKUTKOM ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ KORONAWIRUSA.
 • WSPIERAMY POLSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW, PRACOWNIKÓW I CAŁE SPOŁECZEŃSTWO – SKALA PROPONOWANYCH ROZWIĄZAŃ JEST BEZPRECEDENSOWA.
 • SKUTECZNA I ODPOWIEDZIALNA POLITYKA GOSPODARCZA RZĄDU ZJEDNOCZONEJ PRAWICY POZWALA NAM REAGOWAĆ W SYTUACJI ZAGROŻENIA.
 • W ostatnich 4 latach nastąpił istotny spadek zadłużenia sektora instytucji rządowych i samorządowych w stosunku do PKB: o 5 pkt. proc. z 51,3 w 2015 r. do ok. 46,4 proc. w 2019 r,  dług publiczny wynosi ok. 43,9 proc. PKB,
 • Zmniejszyła się nasza zależność od zagranicznych inwestorów.
 • Budżet państwa w ostatnich 3 latach notuje najniższy deficytw historii dzięki uszczelnieniu systemu podatkowego.
 • Budżet 2020 r. jest zrównoważony.
 • Wzrost gospodarczy jest blisko 3-krotnie szybszy w Polsceniż w strefie euro w ostatnich 3 latach.
 • Kurs złotego jest stabilny, a wartość rezerw walutowych to 128,4 mldUSD na koniec 2019 r.
 • Polska posiada wysoki rating kredytowy.
 • Bezrobocie znajduje się na historycznie najniższym poziomie.
 • W ostatnich latach przeprowadzona została reforma polskich instytucji rozwojowychskupionych w Grupie PFR. Ich  instrumenty są ważnym elementem działań antykryzysowych np.: gwarancje de minimis BGK przy wykorzystaniu stworzonego Funduszu Gwarancji Kredytowych.

 

3. ANALIZA SYTUACJI EKONOMICZNEJ
 • SZYBSZE I BARDZIEJ RADYKALNE DZIAŁANIA ZAPOBIEGAJĄCE PANDEMII MAJĄ WYŻSZY KRÓTKOTERMINOWY KOSZT GOSPODARCZY, ALE MOŻE ON BYĆ ZNACZĄCO NIŻSZY W DŁUŻSZYM TERMINIE, na co wskazuje przykład Korei Południowej i Chin. Jako odpowiedzialny rząd nie zamierzamy zwlekać – podejmujemy działania, które pomogą polskiej gospodarce przetrwać najbliższe miesiące.

 

4. TOP 17 INFORMACJI
 1. W firmach z problemami Państwo: przejmie finansowanie 40 proc. wynagrodzenia, pracodawca może obniżyć koszty osobowe o 60 proc., jeżeli nie będzie  prowadził zwolnień pracowników.
 2. Państwo pokryje firmie w kłopotach blisko połowę pensji pracownika na postojowym– jego wynagrodzenie nie może być niższe niż płaca minimalna.
 3. Samozatrudnieni, osoby na umowach zleceniach i o dzieło w sytuacji spadku dochodów otrzymają jednorazowe świadczenie ok. 2 tys. zł.
 4. Pracownicy mogą skorzystać w wakacji kredytowych w bankach.
 5. Polacy skorzystają z przesunięcia terminu deklaracji PIT do końca czerwca.
 6. UOKIK będzie chronił przed nieuzasadnionym wzrostem ceni niedozwolonymi praktykami na rynku pożyczek gotówkowych.
 7. Małe i średnie firmy będą mogły uzyskać przedłużenie kredytów obrotowych oraz uzyskać nowe finansowanie zabezpieczone w 80 proc. gwarancjamide minimis BGK.
 8. Firmy mogą uzyskać kapitałw PFR oraz ubezpieczenia obrotu w KUKE.
 9. Firmy transportowe mogą skorzystać z leasingu ARP z odroczonymi o 3 miesiące ratami.
 10. Mikrofirmy zatrudniające do 9 osób mogą uzyskać niskooperocentowaną pożyczkę z Funduszu Pracy do 5 tys. zł na 12 miesięcy.
 11. Przedsiębiorcy będą mogli uzyskać odroczenie lub rozłożenie na ratypłatności składek na ubezpieczenie społeczne w ZUS bez żadnych opłat.
 12. Przedsiębiorcy będą mogli otrzymać zwrot CITpoprzez korektę podatku z 2019 r. o wysokość strat w 2020 r.
 13. Służba zdrowia otrzyma 7,5 mld złdodatkowych środków na walkę z epidemią SARS-CoV-2, rozwój infolinii dla Pacjenta oraz Lekarza, informatyzację oraz rozwój programu Domów Opieki Medycznej dla osób starszych.
 14. Firmy nie będą narażone na skutki opóźnień i kar w zamówieniach publicznych.
 15. Premier powoła Fundusz Inwestycji Publicznych o wartości 30 mld zł: pobudzi to gospodarkę poprzez inwestycje publiczne w infrastrukturę, drogi, szpitale, szkoły, cyfryzację, energetykę, biotechnologię.
 16. Nastąpi przesunięcie wielu obowiązków i terminów administracyjnych lub sądowych.
 17. Pracownicy z Ukrainy otrzymają automatyczne wydłużeniewiz i pozwoleń na prace.

 

5. PAKIET ANTYKRYZYSOWY – KOMPENDIUM OBEJMUJĄCE  5 FILARÓW

 

 • SZACOWANA CAŁKOWITA WARTOŚĆ PAKIETU TO 212 MLD ZŁ (BLISKO 10 PROC. PKB)W JEGO SKŁAD WCHODZĄ:
 • Gotówkowy komponent rządowy o wartości 67 zł mld (2,9 proc. PKB): składają się na niego wydatki budżetu państwa, ZUS i funduszy celowych.
 • Płynnościowy komponent rządowy o wartości 75,5 mld zł (3,3 proc PKB) składa się z wakacji kredytowych  i odroczonych danin oraz finansowania płynnościowe w postaci kredytów i kapitału głowie z wykorzystaniem instrumentów finansowych Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR, BGK, KUKE, ARP).
 • Pakiet płynnościowy NBP o wartości 70 mld zł.  Zapewni on niezbędną̨ płynność́ i warunki kredytowe.

 

6. BEZPIECZEŃSTWO PRACOWNIKÓW
 • WARTOŚĆ TO 30 MLD ZŁ, W TYM 23,8 MLD ZŁ TO WYDATKI I 6,2 MLD ZŁ TO ŚRODKI PŁYNNOŚCIOWE. OBEJMUJE:
 • dofinansowanie elastycznego zatrudnienia,
 • przesunięcie płatności za media,
 • finansowanie postojowego dla umów cywilnoprawnych i samozatrudnionych,
 • wydłużony dodatkowy zasiłek opiekuńczy,
 • wakacje kredytowe,
 • wakacje od obowiązków administracyjnych,
 • ochronę konsumentów i pożyczkobiorców,
 • wydłużenie elastycznego czasu pracy,
 • dodatkowe wsparcie osób niepełnosprawnych.

 

7. FINANSOWANIE PRZEDSIĘBIORSTW
 • WARTOŚĆ TO 74,2 MLD ZŁ, W TYM 4,9 MLD ZŁ TO WYDATKI I 69,3 MLD ZŁ TO ŚRODKI PŁYNNOŚCIOWE. OBEJMUJE:
 • finansowanie instytucji rozwoju Grupy PFR – gwarancje, kredyty, kapitał, ubezpieczenia i dopłaty,
 • finansowanie leasingu dla firm transportowych,

BIULETYN – KORONAWIURS 16.03.2020

BIULETYN  – KORONAWIURS. Jest to kompendium dotyczące koronawirusa oraz działań podejmowanych w walce z epidemią.

Znajdą w nim Państwo następujące tematy:

 1. Koronawirus – podstawowe informacje
 2. Główne tezy
 3. Potwierdzone przypadki – szczegółowe informacje
 4. Działania na forum europejskim
 5. Działania w Polsce
 6. Loty
 7. Sklepy, gastronomia
 8. Prezydent Andrzej Duda
 9. Działania Premiera M. Morawieckiego
 10. Działania ministerialne i wojewódzkie
 11. Zmiany legislacyjne
 12. Kampania informacyjna
 13. Walka z fake newsami
 14. Seniorzy
 15. Studenci
 16. Zgromadzenia publiczne
 17. Diagnostyka i hospitalizacja
 18. Działania GIF i GIS

BIULETYN – KORONAWIRUS 16.03.2020

Brief specjalny KORONAWIRUS – GRANICE, SKLEPY – DZIAŁANIA W ZWIĄZKU Z KORONAWIRUSEM 13.03.2020

 1. WPROWADZAMY KONTROLE GRANICZNE – MUSIMY BYĆ O KROK PRZED KORONAWIRUSEM
 • OD NIEDZIELI 15 MARCA ZAMYKAMY NA 10 DNI GRANICE NASZEGO KRAJU DLA CUDZOZIEMCÓW. WSZYSCY POLSCY OBYWATELE ZNAJDUJĄCY SIĘ TERAZ POZA GRANICAMI – MOGĄ WRACAĆ DO POLSKI. Będą także poddani obowiązkowej 14-dniowej kwarantannie domowej. Zawieszamy międzynarodowe pasażerskie połączenia lotnicze i kolejowe, ale transport cargo działa. Towary będą wyjeżdżały i wjeżdżały do Polski bez zakłóceń.
 • POLSKA O KROK PRZED INNYMI KRAJAMI. W Polsce osób zakażonych jest wciąż stosunkowo niewiele, ale w pozostałych krajach europejskich – przypadki idą w tysiące. Nie możemy sobie pozwolić na to, żeby przywozić wirusa do Polski, żeby zarażać kolejnych naszych obywateli. Dlatego też zdecydowaliśmy się przywrócić tymczasowe kontrole graniczne.
 • POLACY WRACAJĄCY DO POLSKI ODBĘDĄ 14-DNIOWĄ KWARANTANNĘ DOMOWĄ. Obywatele, którzy znajdują się obecnie poza Polską, mogą wracać do kraju. Po przekroczeniu granicy każdy z nich zostanie zarejestrowany, a także przebadany. Zostanie również skierowany na obowiązkową 14-dniową kwarantannę domową. Wyjątkiem są osoby z obszarów przygranicznych, które mieszkają w Polsce, ale pracują na co dzień w kraju sąsiednim i które przekraczają granicę codziennie. Nie będą musiały one przebywać kwarantanny.
 • POWRÓT DO KRAJU LOTEM CZARTEROWYM ALBO TRANSPORTEM KOŁOWYM. Do kraju wpuszczone zostaną samoloty czarterowe z Polakami. Obywatele będą mogli wrócić do Polski także transportem kołowym, czyli samochodami osobowymi, busami i autokarami. Natomiast wszystkie międzynarodowe pasażerskie połączenia lotnicze i kolejowe zostaną zawieszone. Krajowe połączenia lotnicze i kolejowe działają nadal.
 • NIE WSZYSCY OBCOKRAJOWCY OBJĘCI ZAKAZEM WJAZDU DO POLSKI. Tymczasowy zakaz wjazdu do Polski dotyczy cudzoziemców. Część z nich nadal będzie mogła jednak przyjeżdżać do naszego kraju. Wśród nich są:
 • małżonkowie obywateli polskich,
 • dzieci obywateli polskich,
 • osoby posiadające Kartę Polaka,
 • osoby posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu na terenie RP lub pozwolenie na pracę.
 • WOJSKO NIE ZAMYKA ULIC I MIAST. Ograniczamy napływ obcokrajowców do Polski, ale nie zamykamy miast. Nie ma potrzeby, aby w tym momencie otaczać kordonem sanitarnym żadnej miejscowości – sytuacja tego nie wymaga.
 • WSPÓLNE DZIAŁANIA REGIONU. Zdecydowaliśmy się jako polski rząd w maksymalnym stopniu ograniczyć przepływ ludzi. To zapobiegnie szybkiemu rozprzestrzenianiu się wirusa. Podobne działania wdrożyły już także kraje grupy Wyszehradzkiej, które ograniczyły drastycznie ruch międzynarodowy. Tylko wspólne i spójne działanie wszystkich regionu zapobiegnie dalszemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

 

 1. WSZYSTKIE SKLEPY POZOSTAJĄ OTWARTE – WYJĄTKIEM CZĘŚĆ PUNKTÓW W GALERIACH HANDLOWYCH
 • OGRANICZAMY FUNKCJONOWANIE CENTRÓW I GALERII HANDLOWYCH. JEDNAK WSZYSTKIE SKLEPY SPOŻYWCZE, APTEKI, DROGERIE I PRALNIE BĘDĄ CZYNNE – Polacy bez przeszkód kupią jedzenie, lekarstwa i środki czystości. Inaczej działać będą także restauracje, kawiarnie i bary. Tutaj zamówienie złożycie na wynos lub z dowozem.
 • NIE CHCEMY DOPUŚCIĆ DO SYTUACJI, W KTÓREJ OSOBY PRZEBYWAJĄCE W DOMU Z POWODU ZAWIESZENIA ZAJĘĆ W SZKOŁACH I UCZELNIACH CZY PRACY ZDALNEJ PRZEBYWAJĄ W DUŻYCH SKUPISKACH LUDZKICH. DLATEGO TEŻ ZDECYDOWALIŚMY SIĘ NA:
 • ograniczenie funkcjonowania galerii handlowych (apteki, sklepy spożywcze i drogerie działają wszędzie – również w galeriach i centrach handlowych!),
 • zakaz zgromadzeń powyżej 50 osób o charakterze publicznym, państwowym i religijnym. Dotyczy to zarówno spotkań w budynkach, jak i na świeżym powietrzu.
 • WSZYSTKIE SKLEPY OFERUJĄCE SPRZEDAŻ UBRAŃ, BIŻUTERII, KOSMETYKÓW, NARZĘDZI I WSZELKICH INNYCH TOWARÓW POZOSTAJĄ OTWARTE. OGRANICZENIE DOTYKA JEDYNIE TYCH PUNKTÓW, KTÓRE ZNAJDUJĄ SIĘ W CENTRACH LUB GALERIACH HANDLOWYCH. W galeriach i centrach handlowych zaś otwarte będą wszystkie:
 • sklepy spożywcze,
 • apteki,
 • drogerie,
 • pralnie.
 • RESTAURACJE TYLKO Z JEDZENIEM NA WYNOS LUB Z DOWOZEM. Restauracje, kawiarnie czy bary nadal będą mogły sprzedawać jedzenie. Ograniczeniu podlega jedynie spożywanie posiłków na miejscu. Zamówienia będzie można brać na wynos lub też z dostawą do drzwi.
 • INNE OGRANICZENIA NA NAJBLIŻSZY CZAS. Najbliższe dwa tygodnie to czas szeroko zakrojonych działań, które mają zapobiec szybkiemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa w Polsce. Działamy prewencyjnie. Ponieważ duże skupiska ludzi to środowisko sprzyjające rozprzestrzenianiu się koronawirusa, zdecydowaliśmy się zamknąć siłownie, baseny, klub taneczne, kluby fitness, muzea, biblioteki, kina.
 • WCZEŚNIEJ ZAWIESILIŚMY JUŻ ZAJĘCIA W SZKOŁACH, PRZEDSZKOLACH, ŻŁOBKACH, A TAKŻE NA UCZELNIACH. Wszystkie powyższe działania są możliwe dzięki tzw. specustawie – ustawie dotyczącej szczególnych rozwiązań w walce z epidemią koronawirusa. Wszystkie niezbędne i bieżące informacje można znaleźć na: gov.pl/koronawirus.

Brief 13.03.2020 R.

KAMPANIA / KORONAWIRUS

 • ANDRZEJ DUDA PODJĄŁ DECYZJĘ, ŻE NIE BĘDZIE ORGANIZOWAŁ DUŻYCH SPOTKAŃ W ZWIĄZKU Z KAMPANIĄ PREZYDENCKĄ.
 • TERMIN WYBORÓW JEST ZNANY, NIE MA PODSTAW ANI PLANÓW, BY JE PRZEKŁADAĆ.
 • WYBÓR KIDAWY-BŁOŃSKIEJ TO BYŁABY BRUTALNA WOJNA NA GÓRZE. ANDRZEJ DUDA MUSI WYGRAĆ, JEST GWARANTEM STABILNEJ REALIZACJI NASZEGO PROGRAMU. DOBRE ZMIANY MOGĄ BYĆ Z POLITYCZNYCH POBUDEK WETOWANE PRZEZ PREZYDENTA TOTALNEJ OPOZYCJI.
 • ZDROWIE NIE MA BARW POLITYCZNYCH. APELUJEMY DO OPOZYCJI, BY NIE WYKORZYSTYWAŁA POLITYCZNIE TEJ SYTUACJI. DOTYCZY ONA PACJENTÓW I BEZPIECZEŃSTWA CHORYCH.
 • APELUJEMY DO KIDAWY BŁOŃSKIEJ I JEJ SZTABOWCÓW, BY PRZESTALI POSŁUGIWAĆ SIĘ FAKE NEWSAMI NA TEMAT KORONAWIRUSA. PRZESTAŃCIE STRASZYĆ POLAKÓW, KAŻDE WASZE KŁAMSTWO BĘDZIEMY POKAZYWAĆ I PROSTOWAĆ. (np. kłamstwa ws. ukrywania przypadków zakażeń, ws. szpitala na Szaserów, koniecznej skali testów itd.)
 • APELUJEMY DO WSZYSTKICH POLITYKÓW I DZIENNIKARZY ZAANGAŻOWANYCH POLITYCZNIE O TO, ŻEBY NIE STRASZYĆ POLAKÓW, ŻEBY NIE WYWOŁYWAĆ PANIKI. Działania polityków totalnej opozycji publikujących regularnie w mediach społecznościowych fake newsy są skrajnie nieodpowiedzialne. Powielanie tych informacji i straszenie nimi ludzi to skandal.
 • JESTEŚMY NA FRONCIE WALKI, ALE NIE MOŻE TO BYĆ WALKA POLITYCZNA, A WALKA Z KORONAWIRUSEM. Potrzebujemy współpracy między rządem a opozycją. Walczmy z epidemią dezinformacji. To test zgody, wspólnej walki z fake newsami.
 • CHCEMY WSPÓŁPRACOWAĆ ZE WSZYSTKIMI SIŁAMI POLITYCZNYMI, ABY MINIMALIZOWAĆ ZAGROŻENIE I WALCZYĆ WSPÓLNIE O ZDROWIE PUBLICZNE. Przykładem niech tu będzie zawarta z marszałkiem Senatu dżentelmeńska umowa. Poprzemy zmiany w regulaminie Senatu, ale tylko po to, by uchwalić szybko zmiany w specustawie dotyczącej walki z koronawirusem. Później zmiany w regulaminie zostaną usunięte. Naszym zdaniem nadzwyczajny tryb legislacyjny zastrzeżony jest przez konstytucję dla rządu. Zgodziliśmy się na takie wyjątkowe jednorazowe działanie w Senacie z uwagi na koronawirusa.
 • NAJBLIŻSZE TYGODNIE TO CZAS SZEROKO ZAKROJONYCH DZIAŁAŃ, KTÓRE MAJĄ ZAPOBIEGAĆ ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ KORONAWIRUSA. Działamy zapobiegająco i profilaktycznie. Działania są możliwie dzięki rządowej specustawie, przyjętej przez parlament ponad podziałami politycznymi.
 • RZĄD PODJĄŁ DECYZJĘ O ODWOŁANIU WSZYSTKICH IMPREZ MASOWYCH. ROZSZERZONY ZOSTAŁ ZAKRES KONTROLI SANITARNEJ NA GRANICACH. ZAWIESZONO ZAJĘCIA W SZKOŁACH, PRZEDSZKOLACH, ŻŁOBKACH, UCZELNIACH I DZIAŁALNOŚĆ INSTYTUCJI KULTUR
 • APELUJEMY O ŚLEDZENIE KOMUNIKATÓW GIS, MZ I MEN DOT. SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ W KRAJU ORAZ INFORMACJI PRZESYŁANYCH PRZEZ DYREKTORÓW SZKÓŁ. Wszystkie niezbędne i bieżące informacje można znaleźć na: gov.pl/koronawirus

Brief specjalny – koronawirus

 • MAMY PIERWSZY PRZYPADEK ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM W POLSCE. WSZYSTKIE PROCEDURY ZADZIAŁAŁY PRAWIDŁOWO. PACJENT JEST HOSPITALIZOWANY W ZIELONEJ GÓRZE, CZUJE SIĘ DOBRZE. WSZYSTKIE OSOBY, KTÓRE MIAŁY KONTAKT Z ZAKAŻONYM PACJENTEM ZOSTAŁY OBJĘTE KWARANTANNĄ. 

 

 • POLSKIE SŁUŻBY – ZDROWIA, MUNDUROWE I SANITARNE – WSPÓŁDZIAŁAJĄ, ABY MAKSYMALNIE OGRANICZYĆ ZAGROŻENIE DLA OBYWATELI. MONITORUJEMY SYTUACJĘ.

 

 • PROSIMY O POSTĘPOWANIE ZGODNIE Z PROCEDURAMI I ZACHOWANIE SPOKOJU.

 

 • APELUJEMY DO WSZYSTKICH POLITYKÓW I DZIENNIKARZY ZAANGAŻOWANYCH POLITYCZNIE O TO, ŻEBY NIE STRASZYĆ POLAKÓW, ŻEBY NIE WYWOŁYWAĆ PANIKI.

 

 • JESTEŚMY NA FRONCIE WALKI, ALE NIE MOŻE TO BYĆ WALKA POLITYCZNA, A WALKA Z KORONAWIRUSEM. Potrzebujemy współpracy między rządem a opozycją. Walczmy z epidemią dezinformacji. To test zgody, wspólnej walki z fake newsami.

 

 • CHCEMY WSPÓŁPRACOWAĆ ZE WSZYSTKIMI SIŁAMI POLITYCZNYMI, ABY MINIMALIZOWAĆ ZAGROŻENIE I WALCZYĆ WSPÓLNIE O ZDROWIE PUBLICZNE.

 

 • ZDROWIE NIE MA BARW POLITYCZNYCH. APELUJEMY DO OPOZYCJI, BY NIE WYKORZYSTYWAŁA POLITYCZNIE TEJ SYTUACJI. DOTYCZY ONA PACJENTÓW I BEZPIECZEŃSTWA CHORYCH.

 

 • KORONAWIRUS TO NIE TYLKO PROBLEM POLSKI, ALE CAŁEJ EUROPY. Inicjujemy działania na poziomie europejskim. Szumowski zorganizuje spotkanie z ministrami zdrowia krajów UE.

 

 • SEJM PRZYJĄŁ RZĄDOWY PROJEKT USTAWY o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Ustawa określa zasady i tryb zapobiegania oraz zwalczania zakażenia i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej wirusem.

 

 • ŻADNA OSOBA HOSPITALIZOWANA I SKIEROWANA PRZEZ LEKARZA NA BADANIA NIE BĘDZIE ZA NIE PONOSIĆ OPŁAT. KAŻDY PACJENT, KTÓRY TRAFIA DO SZPITALA Z PODEJRZENIEM OBJAWÓW KORONAWIRUSA MA ZAPEWNIONE BEZPŁATNE BADANIE.

 

 • WSZYSTKIE SZPITALE OTRZYMAŁY INFORMACJE, JAK UZUPEŁNIĆ ZAPASY ŚRODKÓW OCHRONY OSOBISTEJ. Uruchamiamy Agencję Rezerw Materiałowych. W pierwszej kolejności każdy szpital z odziałem zakaźnym może uzupełnić swoje zapasy. Wszystkie województwa potwierdziły przygotowanie szpitali zakaźnych na pojawienie się zakażeń.

 

 • POLSKA JEST PRZYGOTOWANA NA ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE I SYTUACJE AWARYJNE. Mamy odpowiedni sprzęt i profesjonalnych pracowników opieki zdrowotnej. Wszystkie procedury zostały wdrożone. Nasi obywatele mogą czuć się bezpiecznie.
 • W budżecie państwa są zarezerwowane środki na wszelkie działania zaradcze oraz ewentualne leczenie koronawirusa.
 • 79 oddziałów zakaźnych funkcjonuje w trybie podwyższonej gotowości.
 • W ciągu najbliższych kilkudziesięciu godzin będziemy mieli kolejne 30 tys. testów do badania osób potencjalnie zarażonych koronawirusem.
 • Prezydent przeprowadzał konsultacje ze specjalistami i jest informowany na bieżąco o sytuacji.
 • GIS i MZ opracowały instrukcje postępowania.
 • MEN przygotował rekomendacje dla dyrektorów szkół. Przygotowana została także informacja dla rodziców.
 • Uruchomiliśmy całodobową infolinię NFZ (800-190-590).
 • Dla wszystkich Polaków wracających z zagranicy przygotowaliśmy specjalne komunikaty SMS.
 • Dla osób wracających samolotami mamy dodatkowe badania temperatury ciała.