77. posiedzenie Sejmu – podsumowanie pierwszego dnia obrad

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające „Mama 4 plus”, propozycje zapewniające jawność wynagrodzeń kadry kierowniczej banku centralnego oraz przedstawiony przez Senat projekt ustawy chroniący właścicieli nieruchomości przed nadmiernymi kosztami przekształcania użytkowania wieczystego we własność – to niektóre z zagadnień, nad którymi pracował wczoraj Sejm. Przed rozpoczęciem obrad posłowie uczcili pamięć zmarłego 21 stycznia Andrzeja Lissa, działacza “Solidarności” oraz posła na Sejm IV i V kadencji, a także zmarłego Antoniego Zambrowskiego, działacza opozycji demokratycznej w PRL, więźnia politycznego.

Sejm uchwalił i skierował do prac w Senacie siedem ustaw 

Ustawa o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym „Mama 4 plus” zakłada, że świadczenie przysługiwać będzie osobom, które urodziły i wychowały lub wychowały co najmniej czwórkę dzieci, a z powodu zajmowania się licznym potomstwem nie wypracowały minimalnej emerytury lub ich świadczenie jest od niej niższe. W przypadku śmierci matki pieniądze otrzymywać będzie ojciec dzieci. Świadczenie w wysokości 1 100 zł wypłacane będzie przez ZUS lub KRUS na wniosek matki po ukończeniu 60 roku życia (lub ojca, który ukończy 65 lat). W przypadku gdy osoba uprawniona pobiera już emeryturę niższą od minimalnego świadczenia, otrzymywać będzie wyrównanie do jego wysokości. Wg szacunków rządu świadczenie „Mama 4 plus” w pełnej wysokości przysługiwać będzie ok. 65 tys. osób, kolejne 20,8 tys. będzie je otrzymywać w częściowym wymiarze.

Zgodnie z uchwaloną przez posłów ustawą dotyczącą ograniczenia wysokości wynagrodzeń w Narodowym Banku Polskim zarobki w NBP nie będą mogły przekraczać 60 proc. wysokości całkowitego wynagrodzenia prezesa Banku. Do składania oświadczeń majątkowych zobowiązani zostaną członkowie zarządu NBP i osoby zajmujące stanowiska dyrektorskie. Wynagrodzenia prezesa i wiceprezesów Banku będą uregulowane według dotychczasowych zasad, również polityka kształtowania wynagrodzeń pracowników NBP nadal pozostanie domeną zarządu Banku.

Sejm zdecydował o przyjęciu nowych przepisów chroniących właścicieli nieruchomości korzystających z przekształcenia prawa do użytkowania wieczystego w prawo własności przed nieuzasadnionym zwiększeniem wysokości opłaty rocznej. Zgodnie z jej przepisami organ samorządu terytorialnego, aktualizując wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, nie będzie mógł jej podnieść ponad określony w ustawie wskaźnik, powiązany ze zmianą wartości lokali mieszkalnych w danym województwie. Ustawa zawiera także przepis chroniący właścicieli chcących uiścić opłatę przekształceniową jednorazowo przed zmniejszeniem wysokości bonifikaty.

Posłowie zdecydowali dziś także o uchwaleniu ustawy przyznającej premierowi prawo do wręczania nagród specjalnych za wybitne osiągnięcia sportowe, naukowe lub w dziedzinie kultury.

Przyjęte przez Sejm zmiany w kodeksie wyborczym mają usprawnić proces powoływania obwodowych komisji wyborczych oraz urzędników wyborczych. Dostosowują także brzmienie przepisów kodeksu wyborczego do treści ustawy o pracownikach samorządowych, stwierdzając, że bierne prawo wyborcze nie przysługuje osobom skazanym prawomocnie za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego na każdą karę, a nie jak dotąd jedynie na karę pozbawienia wolności.

Sejm wprowadził zmiany do Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce. Nowe przepisy mają wzmacniać autonomię statutową uczelni poprzez umożliwienie jej samodzielnego określenia, kto będzie wykonywał obowiązki rektora w przypadku wygaśnięcia mandatu.

Sejm uchwalił także ustawę o wypowiedzeniu Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowenii o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji, sporządzonej w Lublanie dnia 28 czerwca 1996 r.

I czytania 

Posłowie rozpoczęli prace nad przepisami wprowadzającymi mechanizm rekompensaty dla mediów publicznych z powodu ubytku opłat z abonamentu RTV od osób ustawowo zwolnionych z obowiązku jego płacenia w latach 2018 i 2019. W imieniu wnioskodawców projekt przedstawiła poseł Anita Czerwińska. W dyskusji przedstawiony został wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. Sejm w bloku głosowań odrzucił ten wniosek i zdecydował o skierowaniu dokumentu do dalszych prac w Komisji Kultury i Środków Przekazu.

II czytania 

Posłowie w II czytaniu dyskutowali o sprawozdaniu Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii z prac nad nowelizacją Prawa telekomunikacyjnego. Projektowane przepisy mają dostosować prawo do wymogów UE w zakresie gospodarowania częstotliwościami, urządzeniami radiowymi oraz opłatami za częstotliwości. W związku ze zgłoszeniem poprawek projekt został ponownie skierowany do komisji w celu przedstawienia sprawozdania.

Pozostałe prace Sejmu 

Posłowie wysłuchali informacji rządu dotyczącej wątpliwości pojawiających się wokół śledztwa dotyczącego zabójstwa Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza oraz funkcjonowania systemu więziennictwa i wymiaru sprawiedliwości.