Brief specjalny do programów weekendowych 22-23.09.2018

1. OPÓŹNIENIA W WYDATKOWANIU ŚRODKÓW UE PRZEZ SAMORZĄDY WOJEWÓDZKIE

 

 • W ZWIĄZKU Z ZAGROŻONYMI FUNDUSZAMI UE DLA WOJEWÓDZTW RZĄDZONYCH PRZEZ PO-PSL BĘDZIEMY DOMAGAĆ SIĘ WYJAŚNIEŃ NA PIŚMIE OD TAMTEJSZYCH MARSZAŁKÓW. PiS organizuje szereg konferencji w tych regionach. W konferencjach bierze udział minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. Zorganizowaliśmy już konferencje w Lublinie, Krakowie i Katowicach. Przed nami kolejne miasta.

 

 • PO I PSL NIE SĄ DOBRYMI GOSPODARZAMI W SAMORZĄDACH. Potrzeba nam dobrych gospodarzy, którzy wykorzystają każdą złotówkę i grosz z funduszy UE, aby rozpędzać rozwojowo regiony i przyspieszyć ich rozwój.

 

 • TWARDE FAKTY I LICZBY JEŚLI CHODZI O CZĘŚĆ WOJEWÓDZTW RZĄDZONYCH PRZEZ PO I PSL NIE POZOSTAWIAJĄ ZŁUDZEŃ, że tam tych dobrych gospodarzy – jeżeli chodzi o wydatkowanie środków europejskich – po prostu nie ma.

 

 • Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH – PRZEZNACZONYCH DLA WOJEWÓDZTW – ZAGROŻONYCH JEST AŻ 1,3 MLD EURO. To są środki, za które można by zbudować w Polsce ponad 5 tys. dróg lokalnych albo 150-170 km autostrad. Apelujemy do liderów PO i PSL – Grzegorza Schetyny i Władysława Kosiniaka-Kamysza, żeby weszli w kontakt ze swoimi marszałkami, by podjęli wysiłek, aby te pieniądze nie przepadły.

 

Województwo Środki zagrożone
kujawsko-pomorskie 178,4 mln euro
lubelskie 79,6 mln euro
łódzkie 98,1 mln euro
małopolskie 126,9 mln euro
podlaskie 106,3 mln euro
śląskie 169,2 mln euro
świętokrzyskie 88,1 mln euro
warmińsko-mazurskie 97,3 mln euro
zachodniopomorskie 97,4 mln euro

 

2. PODPISANIE UMOWY NA BUDOWĘ TUNELU W ŚWINOUJŚCIU

 

 • BĘDZIEMY PILNOWAĆ, ŻEBY TUNEL ZOSTAŁ RZECZYWIŚCIE OTWARTY, ŻEBY TO POŁĄCZENIE OKAZAŁO SIĘ FAKTEM, ŻEBY PRZEŁAMAĆ COŚ, CO BYŁO CHARAKTERYSTYCZNĄ CECHĄ POPRZEDNICH RZĄDÓW – NIEMOŻNOŚĆ, IMPOSYBILIZM.

 

 • PRZEZ TAKIE INWESTYCJE JAK TA NIE TYLKO BĘDZIEMY SKLEJAĆ POLSKĘ W WYMIARZE MATERIALNYM, INFRASTRUKTURALNYM, SYMBOLICZNYM, MIĘDZYLUDZKIM, ALE POKAŻEMY TEŻ, NA CO STAĆ POLSKĘ W WYMIARZE ROZWOJOWYM I GOSPODARCZYM. To jest więc symboliczny dzień, w którym przełamujemy wiele dotychczasowych schematów.

 

 • STAŁA PRZEPRAWA W ŚWINOUJŚCIU POŁĄCZY WYSPY UZNAM I WOLIN, KTÓRE ROZDZIELA RZEKA ŚWINA, BĘDĄCA RÓWNIEŻ CZĘŚCIĄ TORU WODNEGO DO PORTU W SZCZECINIE. Najważniejszą częścią projektu ma być tunel o długości 1,76 km, który pozwoli kierowcom przejechać pod rzeką Świną. Wartość inwestycji to ponad 912 mln zł, a dofinansowania unijnego – ponad 775 mln zł. Środki na inwestycję pochodzą z Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

 

3. INWESTYCJE DROGOWE

 

 • RZĄD PO (2009-2015) WYDAŁ 5 MLD 289 MLN NA DROGI LOKALNE. RZĄD PIS TYLKO W 2018 1,3 MLD ZŁ. W 2019 ROKU NA DROGI LOKALNE WYDAMY PONAD 6 MLD ZŁ. DO 2028 ROKU NA DROGI LOKALNE WYDAMY CO NAJMNIEJ 36 MLD ZŁ.

 

 • NASI POPRZEDNICY MAŁO DBALI O DROGI LOKALNE, GMINNE, POWIATOWE. Liczby nie kłamią. Rząd PO przeznaczał za mało pieniędzy na drogi. My dążymy do tego, aby Polacy widzieli, że można się czuć jak na Zachodzie, to główny cel gospodarczo-społeczny naszego rządu.

 

 • INWESTYCJE KIERUJEMY DO WSZYSTKICH SAMORZĄDÓW, A NIE TYLKO TYCH ZAPRZYJAŹNIONYCH Z WŁADZĄ, jak często bywało za naszych poprzedników, kiedy to karano Polskę Wschodnią za popieranie PiS.

 

 • W RAMACH FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH RZĄD WPROWADZI MOŻLIWOŚĆ WSPARCIA NA DROGI LOKALNE DO 80 PROC. WARTOŚCI INWESTYCJI. To oznacza, że gminy o niskim dochodzie będą wreszcie mogły realizować marzenia swoich mieszkańców, będą mogły budować, modernizować, poprawiać stan techniczny dróg na swoich obszarach, angażując tylko 20 proc. środków potrzebnych do realizacji inwestycji. Dofinansowanie będzie wynosiło do 36 mln zł. Do tej pory wartość dofinansowania nie mogła przekraczać kwoty 5 mln zł. Program „Mosty dla regionów” będzie realizowany w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Miasta na prawach powiatu również będą mogły liczyć na dofinansowanie swoich inwestycji.

 

 • ZADANIEM FDS BĘDZIE DOFINANSOWANIE BUDOWY, PRZEBUDOWY ORAZ REMONTÓW DRÓG POWIATOWYCH I GMINNYCH. Wsparcie ma także dotyczyć budowy nowych mostów, zlokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych (zadań mostowych) oraz budowy, przebudowy i remontów dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych o znaczeniu obronnym (zadań obronnych).

 

 • WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FDS BĘDZIE ZALEŻEĆ OD DOCHODÓW JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO. Im niższy dochód własny, tym większa wartość dofinansowania, ale maksymalnie do 80 proc. kosztów realizacji zadania powiatowego lub gminnego (z wyłączeniem zadań obronnych, które będą finansowane w całości).

 

 • FUNDUSZ BĘDZIE MIAŁ MOŻLIWOŚĆ FINANSOWANIA ZADAŃ WIELOLETNICH.

 

 • SAMORZĄDY O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FDS BĘDĄ UBIEGAĆ SIĘ W KONKURSACH.

 

4. PREMIER ZAPRASZA NA I OGÓLNOPOLSKIE ŚWIĘTO „WDZIĘCZNI POLSKIEJ WSI”

 

 • PREMIER MATEUSZ MORAWIECKI ZAPRASZA NA I OGÓLNOPOLSKIE ŚWIĘTO „WDZIĘCZNI POLSKIEJ WSI”. Odbędzie się ono w niedzielę w Wąwolnicy w woj. lubelskim. Początek zaplanowany jest na godz. 12 w Sanktuarium Matki Bożej Kębelskiej. W roku stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki ma zaszczyt zaprosić na pierwsze ogólnopolskie święto Wdzięczni polskiej wsi. Pokażmy, że jesteśmy wdzięczni rolnikom za ich pracę i wsparcie, jakie przez stulecia nieśli Rzeczpospolitej.

 

5. 1,5 MLD ZŁ NA POMOC SUSZOWĄ DLA ROLNIKÓW

 

 • RADA MINISTRÓW PODJĘŁA DECYZJĘ O WYASYGNOWANIU 1,5 MLD ZŁOTYCH. To największa w historii kwota przeznaczona na pomoc rolnikom, których gospodarstwa poniosły straty w wyniku suszy.

 

 • MY WYDAJEMY 1,5 MLD ZŁ NA REKOMPENSATY. W 2015 ROKU RZĄD PO-PSL WYDAŁ TYLKO 441 MLN ZŁ, CZYLI PONAD 3 RAZY MNIEJ!

 

 • ROLNICY W GOSPODARSTWACH, KTÓRYCH STRATY OSIĄGNĘŁY 70% I WIĘCEJ OTRZYMAJĄ POMOC W WYSOKOŚCI 1000 ZŁ/HA, a ci których starty oszacowane zostały na ponad 30% do 70% otrzymają pomoc w wysokości 500 zł/ha. Jeżeli rolnik nie miał ubezpieczonych co najmniej 50% upraw, pomoc zostanie zmniejszona o połowę, co reguluje unijne prawodawstwo.

 

 • WCIĄŻ SĄ PROBLEMY Z SZACUNKAMI STRAT. CZĘŚĆ GMIN OPÓZNIA PRZEKAZYWANIE DO WOJEWODÓW PROTOKOŁÓW START. Jeżeli jest to celowe, to jest to bardzo podła działalność. Niestety bez protokołów rolnicy nie mogą otrzymać należnej im pomocy, ale środki finansowe dla nich są zabezpieczone.

 

 • W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI POMOC OTRZYMAJĄ ROLNICY, W GOSPODARSTWACH KTÓRYCH STRATY WYNOSZĄ 70% I WIĘCEJ. Rolnicy mogą składać wnioski od 14 września br. w powiatowych biurach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wypłaty dla najbardziej poszkodowanych rolników będą następowały w kilka dni po złożeniu wniosku. Rolnikom, którzy złożyli wnioski wraz z protokołami strat, a straty oszacowane zostały na poziomie od 30% do 70% pomoc będzie wypłacana przez ARiMR od 26 września br.

 

 • PO RAZ PIERWSZY POMOC OTRZYMAJĄ GOSPODARSTWA RYBACKIE, KTÓRE PONIOSŁY STRATY W WYNIKU SUSZY I TO W WYSOKOŚCI 300 ZŁ/HA ZARYBIONYCH STAWÓW.

 

 • NIKT Z POSZKODOWANYCH ROLNIKÓW NIE ZOSTANIE BEZ POMOCY. Historyczna wysokość pomocy suszowej pozwoli na utrzymanie płynności finansowej gospodarstw rolnych, które poniosły straty w wyniku tegorocznej suszy. To ponad trzykrotnie większa pomoc od tej, która była udzielona w 2015 roku, kiedy to ówczesny rząd przeznaczył na ten cel 450 mln złotych.

 

 • CZĘŚĆ ROLNIKÓW JEST ZAINTERESOWANA ROZŁOŻENIEM SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH, KTÓRE JUŻ POSIADAJĄ, NIŻ DOPŁATĄ DO HEKTARA. Taka możliwość istnieje, ale oczywiście za zgodą banków. W tym przypadku pomoc państwa polega na spłacie odsetek w czasie nie dłuższym niż dwa lata.

 

 • CZĘŚĆ ROLNIKÓW ZAINTERESOWANA JEST DUŻYMI, BARDZO NISKO OPROCENTOWANYMI KREDYTAMI NA ODTWORZENIE PRODUKCJI ROLNEJ W SWOICH GOSPODARSTWACH, M.IN. NA ZAKUP PASZ. Przy zastosowaniu tej formy pomocy rolnicy płacą tylko 0,5% należnego oprocentowania, a resztę pokrywa państwo.

 

 • POZOSTAŁE FORMY POMOCY:

 

 • Minister Ardanowski uzyskał zgodę od Komisji Europejskiej na wypłatę zaliczek na poczet płatności bezpośrednich od 16 października do 31 listopada br. Zaliczki będą wypłacane w wysokości 70% w ramach płatności pochodzących z I filara Wspólnej Polityki Rolnej i 85% w ramach płatności z II filara. Łącznie do rolników trafi ponad 11 mld złotych.

 

 • Udzielenie przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, na indywidualny wniosek rolnika, który poniósł szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne, w tym suszę na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników pomocy w opłaceniu bieżących składek na ubezpieczenie społeczne oraz regulowaniu zaległości z tego tytułu w formie odroczenia terminu płatności składek i rozłożenia ich na dogodne raty, a także umorzenie w całości lub w części bieżących składek.

 

 • Zastosowanie przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa na podstawie art. 23a ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa odroczenia i rozłożenia na raty płatności z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz ulg w opłatach czynszu, a także umorzenia raty płatności czynszu z tytułu umów dzierżawy, na indywidualny wniosek producenta rolnego, w którego gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej powstały szkody.

 

 • Udzielenie na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast ulg w podatku rolnym, na indywidualny wniosek producenta rolnego.

 

6. KOMISJA ŚLEDCZA VAT

 

 • (oskarżenia wobec Prezesa PiS o interwencje ws. jednego z przestępców VAT-owskich): ZARZUTY POSŁÓW PO TO KŁAMSTWO I BZDURA, ŻADNEGO ZAANGAŻOWANIA NIE BYŁO. Sprawa była już wielokrotnie wyjaśniana. Te bzdury i pomówienia podnoszone są od lutego 2017 r. Posłowie PO znowu zamiast pracować urządzają medialne szopki, opierając się na spekulacjach i pomówieniach jednej z gazet.

 

 • LUKA VAT ZACZĘŁA DYNAMICZNIE ROSNĄĆ, KIEDY WŁADZĘ OBJĘŁY RZĄDY PO-PSL. To nie były setki milionów, ale setki miliardów straconych w budżecie państwa. Komisja śledcza zbada, gdzie było zaniedbanie, gdzie była niekompetencja, a gdzie była zła wola, decyzja polityczna, żeby te miliardy, zamiast w budżecie, znalazły się w kieszeniach mafii VAT-owskiej.

 

 • BĘDZIE TO KOMISJA WAGI CIĘŻKIEJ. MÓWIMY TU O SETKACH MILIARDÓW ZŁOTYCH, KTÓRE STRACILIŚMY POPRZEZ BIERNOŚĆ MINISTERSTWA FINANSÓW I APARATU SKARBOWEGO ZA CZASÓW RZĄDÓW PO.

 

 • MINISTROWIE FINANSÓW I SPRAWIEDLIWOŚCI PO POWINNI WYJAŚNIĆ OBYWATELOM JAK TO SIĘ DZIAŁO, ŻE MILIARDY ZŁOTYCH ZNIKAŁY Z POLSKIEGO BUDŻETU I TRAFIAŁY DO KIESZENI GRUP PRZESTĘPCZYCH. Politycy PO będą mieć okazję, by wyjaśnić obywatelom jak to się działo, że mimo powszechnie dostępnych informacji o rosnącej luce VAT, nie reagowali.

 

 • RZĄD PO TOLEROWAŁ OGROMNY WYPŁYW PODATKÓW DO WSZYSTKICH MOŻLIWYCH MAFII. Rząd PO nie przygotował żadnych rozwiązań. To nasi ministrowie dopiero zabrali się za split payment, kontrole na rachunkach bankowych, JPK. To my zaczęliśmy dopiero walkę i efekt jest piorunujący.

 

 • PIS ODEBRAŁ ZŁODZIEJOM MILIONY I DAŁ JE DZIECIOM. CI ZŁODZIEJE TO: MAFIA VAT-OWSKA, MAFIA PALIWOWA, GANGSTERZY WYŁUDZAJĄCY MLN ZŁ NA PODSTAWIE TZW. KARUZEL VAT-OWSKICH. Odebraliśmy im miliardy złotych i przekazaliśmy na ważne transfery społeczne, trafiające do zwykłych Polaków. Na program 500+ przeznaczyliśmy już 53 mld zł, 3,74 mln dzieci otrzymuje świadczenia w programie (w tym 1,31 mln dzieci na wsi). Nie byłoby tych pieniędzy, gdyby nie twarda walka z mafią VAT-owską.

 

 • RZĄD PIS W KWESTII WALKI Z MAFIAMI VAT-OWSKIMI WYKAZAŁ SIĘ SKUTECZNOŚCIĄ I DETERMINACJĄ, RZĄD PO – BIERNOŚCIĄ I BRAKIEM CHĘCI DZIAŁANIA. Od kiedy rządzimy widzimy olbrzymi wzrost wpływów z VAT-u.

 

 • MAMY ODWAGĘ ODEBRAĆ PIENIĄDZE ZŁODZIEJOM I PRZEKAZAĆ JE NA TRANSFERY SPOŁECZNE, POLSKIM RODZINOM, POLSKIM DZIECIOM. Dało się? Dało się. Pokazaliśmy, że można? Można. PiS ma chęć, determinację, ale też olbrzymią wolę działania dla Polski.

 

 • SKALA WYŁUDZEŃ VAT ZA RZĄDÓW PO:

 

 • W 2007 r. Polska wg. KE była liderem UE z najniższą luką w VAT. Tylko Holandia miała lepszy wynik. Szacowana luka stanowiła niecałe 9 proc. potencjalnych dochodów. Za rządów PO osiągnęła rekordowy poziom 27 proc.
 • Od 2008 r. luka w VAT rośnie w zawrotnym tempie. W 2015 r. przekracza 50 miliardów złotych.
 • W okresie 2007-2014 Polska zanotowała jeden z największych w Unii Europejskiej wzrost luki podatkowej w VAT – od 0,2 proc. PKB (2007) do 2,26 proc. PKB (2014).
 • Luka w VAT w 2015 była 7,1 razy większa niż w 2007.
 • Skumulowana luka w VAT 2008-2015 wynosiła ponad 262 mld zł.
 • W 2017 r. do budżetu wpłynęło dodatkowo około 20 mld zł dzięki zmniejszaniu luki VAT.

 

 • W RAMACH WALKI Z LUKĄ W VAT ZA RZĄDÓW PIS MF ZREFORMOWAŁO I USPRAWNIŁO DZIAŁANIA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ oraz rozbudowało zdolności analityczne organów podatkowych:

 

 • Eliminacja luk prawnych (pakiet uszczelniający VAT, pakiet transportowy, zmiana limitu płatności gotówkowych w transakcjach miedzy przedsiębiorstwami, zmiany w zakresie rejestracji i wykreśleń podatników z rejestru VAT).
 • Rozbudowa zdolności analitycznych aparatu skarbowego (tworzenie wyspecjalizowanych zespołów analitycznych, rozszerzenie stosowania Jednolitego Pliku Kontrolnego, wykorzystanie zaawansowanej analityki BIG DATA, wykorzystywanie zagranicznych źródeł danych, powstanie centralnej bazy danych dla potrzeb realizacji procedur analitycznych oraz centralizacja procesu analiz, podniesienie kompetencji ludzkich zasobów analitycznych).
 • Utworzenie Krajowej Administracji Skarbowej i wzrost skuteczności poboru i prowadzonych działań kontrolnych i karno-skarbowych (intensyfikacja walki w terenie z mafiami VAT-owskimi, monitoring transportów, skuteczna eliminacja tzw. słupów, skuteczne wdrożenie pakietu paliwowego, zmiana procedur kontrolnych).

 

7. POZEW PO ODDALONY

 

 • SĄD ODDALIŁ POZEW PO PRZECIWKO PREMIEROWI MATEUSZOWI MORAWIECKIEMU. My dotrzymujemy słowa i mówimy prawdę, a z drugiej strony mamy tylko puste obietnice.

 

8. SPOTKANIE PREZYDENTÓW POLSKI I USA

 

 • JESTEŚMY BARDZO ZADOWOLENI Z REZULTATÓW SPOTKANIA PREZYDENTÓW POLSKI I USA. Obaj mają jednakową wizję problemów, które dotyczą naszej części Europy i uważają, że należy wzmocnić obecność wojsk amerykańskich w Polsce. Spotkanie miało rzeczowy przebieg.

 

 • DOSZŁO DO PODPISANIA WSPÓLNEJ POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ DEKLARACJI DOT. WSPÓŁPRACY W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I OBRONNOŚCI, ENERGETYKI ORAZ WYMIANY HANDLOWEJ I INWESTYCJI. Została ona podpisana przez prezydenta USA, który w systemie decyzyjnym Stanów Zjednoczonych ma olbrzymie uprawnienia. Oznacza to, że zostanie ona przełożona na odpowiednie dyrektywy polityczne i decyzje obronne.

 

 • PRZYPOMINAMY!!! Za rządów PO 17 września 2009 r. prezydent Obama zapowiedział rezygnację z projektu tarczy antyrakietowej w Europie. Polacy za rządów PO otrzymywali takie informacje w symbolicznych dla Polaków datach. Prezydent Duda przywiózł do Polski ważną deklarację podpisaną przez prezydenta USA. Widać tu jasną różnicę w jakości w relacjach Polska-USA.

 

9. WYROK ETPCZ WS. EKSHUMACJI

 

 • CELEM JEST PRAWDA. MAMY OBOWIĄZEK JĄ USTALIĆ. Na tym powinno zależeć wszystkim. To nasz obowiązek wobec obywateli. Gdyby prokuratura za rządów PO działała prawidłowo, nie musielibyśmy przechodzić dziś przez ekshumacje.

 

 • KONIECZNOŚĆ PRZEPROWADZENIA EKSHUMACJI TO KONSEKWENCJA ZANIECHANIA PROKURATURY BEZPOŚREDNIO PO KATASTROFIE SMOLEŃSKIEJ. Wbrew prawu nie przeprowadzono wówczas w Polsce sekcji ofiar, a rodzinom nie pozwolono otwierać zapieczętowanych przez Rosjan trumien. Gdyby dokonano wówczas sekcji, nie byłoby dziś konieczności ekshumowania zmarłych.

 

 • TO, CO DZIAŁO SIĘ PO KATASTROFIE ZA RZĄDÓW PO, PODCZAS ŚLEDZTWA, TO BYŁ JEDEN, WIELKI, GIGANTYCZNY SKANDAL.

 

 • TYM, ŻE EKSHUMACJE BYŁY POTRZEBNE, ŚWIADCZĄ ICH EFEKTY. W trakcie ekshumacji stwierdzono zamianę aż ośmiu ciał ofiar. Dostarczona przez Rosjan dokumentacja sądowo-medyczna zawierała rażące błędy. W grobach znajdowano przemieszane szczątki kilku osób. Odkryto również drastyczne przypadki bezczeszczenia ciał ofiar.

 

 • POLACY OCZEKUJĄ PRAWDY O SMOLEŃSKU, TA PRAWDA NALEŻY SIĘ WSZYSTKIM. Zginęła elita polskiego narodu. Państwo polskie ma obowiązek wyjaśnić katastrofę. Państwo nie może zamykać oczu na tragedię smoleńską, tylko musi zrobić wszystko, aby ją wyjaśnić.

 

 • PROKURATURA BARDZO INTENSYWNIE PRACUJE. W sposób rzetelny, kompleksowy wyjaśnia tę sprawę, która powinna być już lata temu wyjaśniona. To pozytywny objaw działalności państwa. Organy państwa polskiego wreszcie zaczęły działać skutecznie w sprawie wyjaśnienia przyczyn katastrofy smoleńskiej. Prokuratura nie popełniła w tej sprawie błędu, bo działała zgodnie z przepisami.

10. REFORMA SĄDOWNICTWA / SPOTKANIE PMM Z GERSDORF

 

 • PREMIER MORAWIECKI SPOTKAŁ SIĘ Z PROFESOR GERSDORF W SIEDZIBIE SĄDU NAJWYŻSZEGO. Rozmowa dotyczyła reformy systemu sądownictwa. Rząd cały czas jest otwarty na dialog z Komisją Europejską i z Radą UE. Rozmawiamy też w kraju – mamy mocne argumenty i w ten sposób staramy się przekonywać, że reformy były i są konieczne – i że są zgodne z Konstytucją RP oraz z europejskimi standardami.

 

11. REFORMA SĄDOWNICTWA / TSUE

 

 • (spekulacje medialne o możliwych ustępstwach wobec KE): REFORMA ZOSTAŁA PRZEPROWADZONA. TERAZ WPROWADZAMY JĄ W ŻYCIE.

 

 • JAK RZĄDZIŁA PO WSZYSCY MÓWILI, ŻE O TYM CZY COŚ JEST ZGODNE Z KONSTYTUCJĄ, CZY NIE JEST, DECYDUJE TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY.

 

 • W 2007 ROKU PLATFORMA MIAŁA W SWOIM PROGRAMIE POWOŁANIE 22 OSÓB Z 25 CZŁONKÓW KRS PRZEZ SEJM. Potem od tego odeszli, bo oni słyną z tego, że program wyborczy to jedno, a rzeczywistość to drugie. My robimy to, co obiecujemy. Naprawiamy wymiar sprawiedliwości.

 

 • PRZYPOMINAMY!!!: W CZERWCU 2008 R. KOMISJA EUROPEJSKA ODPOWIEDZIAŁA NA PETYCJĘ POLSKICH SĘDZIÓW W SPRAWIE ICH ZAROBKÓW. POINFORMOWAŁA ICH, IŻ NIE MA UPRAWNIEŃ DO PODEJMOWANIA TEMATÓW ZWIĄZANYCH Z WYMIAREM SPRAWIEDLIWOŚCI.

 

 • SĘDZIOWIE NIE ZOSTALI PRZEZ NIKOGO USUNIĘCI Z URZĘDU – PRZESZLI W STAN SPOCZYNKU Z MOCY PRAWA. Nadzwyczajna kasta nie chce się zgodzić na zmiany.

 

 • NA RAZIE NAJLEPIEJ POCZEKAĆ JAKA W OGÓLE BĘDZIE DECYZJA TSUE W TEJ SPRAWIE. Konflikt jeżeli chodzi o sądownictwo jest już w zupełnie innej fazie. Większość państw przekonaliśmy do naszych racji. Widać wyraźnie, że instytucje unijne zaczynają przyznawać nam rację.

 

 • NIE MA ŻADNEGO PRZYSPIESZENIA DZIAŁAŃ TSUE W SPRAWIE PYTAŃ SĄDU NAJWYŻSZEGO. DECYZJA O TYM, CZY TSUE BĘDZIE ZAJMOWAŁ SIĘ SPRAWĄ NIE ZOSTAŁA PODJĘTA. W tej chwili trwa pisemna faza postępowania, która została uruchomiona automatycznie.

 

 • SĘDZIOWIE KIERUJĄ PYTANIA PREJUDYCJALNE DO TSUE, TYLKO I WYŁĄCZNIE PO TO, ŻEBY SPRAWIAĆ WRAŻENIE, ŻE W POLSCE MAMY JAKIŚ STAN NIESTABILNOŚCI PRAWNEJ. Sędzia Tuleja zachowuje się jak polityk. Dzisiaj porządku prawnego w Polsce broni Prawo i Sprawiedliwość, które rzeczywiście chce doprowadzić do tego, że prawo będzie stosowane.

 

12. ART. 7

 

 • MAMY ZA SOBĄ KOLEJNE WYSŁUCHANIE, KTÓRE BYŁO OKAZJĄ DO BARDZO RZECZOWEJ, OPARTEJ O FAKTY DYSKUSJI. Wysłuchanie było dobrą okazją, żeby prostować wszystkie przeinaczenia, czy błędy dotyczące rozumienia reformy wymiaru sprawiedliwości w Polsce.

 

 • POLSKA SZANUJE PRAWO UE. POLSKA OTWARCIE I RZECZOWO PODCHODZI DO TEJ PROCEDURY, broni swoich racji i przekonań co do tego, jak powinna wyglądać reforma wymiaru sprawiedliwości.

 

 • BYŁOBY DOBRZE, GDYBY TA SPRAWA SIĘ ZAKOŃCZYŁA. Państwa członkowskie powinny jednak dojść same do tego przekonania.

 

 • POLSKA NIE DOPOMINA SIĘ NICZEGO, JEŚLI CHODZI O KWESTIĘ TERMINÓW. Jeśli istotna grupa państw ma ochotę rozmawiać na ten temat, jesteśmy zawsze do dyspozycji, zawsze chętnie przedstawimy rzeczową, jasną, politycznie klarowną argumentację.

 

 • ODNOSIMY WRAŻENIE, ŻE W RADZIE UE NIE MA WIĘKSZOŚCI, która pozwoliłaby na przyjęcie krytycznego stanowiska wobec Polski w ramach prowadzonej procedury z art. 7. Podczas szczytu UE premier Morawiecki rozmawiał z szefem KE i odniósł wrażenie, że szef KE stara się znaleźć jakiś kompromis.

 

13. DECYZJA ENCJ

 

 • EUROPEJSKA SIEĆ RAD SĄDOWNICTWA NIE MOŻE STANOWIĆ PRAWA, NIE JEST ORGANEM W ŻADNYM STOPNIU DECYZYJNYM, więc zawieszenie Polski nie ma żadnego znaczenia w praktyce. To tylko symboliczny gest, szkoda, że nie merytoryczny, tylko czysto polityczny.

 

14. FAKE NEWS PO WS. WYPOWIEDZI PMM O ŚLĄSKU

 

 • INTERNAUCI BARDZO SZYBKO WYCHWYCILI MANIPULACJĘ PO. Cytat podawany na twitterze PO został po prostu zmanipulowany i przeinaczony. Takie zachowanie PO nie dziwi, my mamy program, spotykamy się z Polakami, mówimy co chcemy zmienić. Politykom PO pozostały już tylko Fake Newsy w mediach społecznościowych.

 

15. IMIGRANCI / POLONIA

 

 • PRZYJMOWANIE IMIGRANTÓW CZY UCHODŹCÓW MUSI ODBYWAĆ SIĘ NA ZASADZIE DOBROWOLNOŚCI. To kwestia bezpieczeństwa i ochrony granic. Nie można narzucić Polsce jakiegokolwiek schematu. To jest twarde stanowisko Polski, które podtrzymujemy łącznie z innymi państwami Grupy Wyszehradzkiej.

 

 • POLSKA JAKO SUWERENNY KRAJ MA DECYDOWAĆ O TYM, KOGO ZGADZAMY SIĘ PRZYJĄĆ, A KOGO NIE.

 

 • POKAZUJEMY, JAKA JEST NASZA SKUTECZNOŚĆ W OCHRONIE GRANIC ZEWNĘTRZNYCH i cieszymy się z tego, że nasze racje są coraz bardziej wyraźnie przyjmowane przez wiele krajów.

 

 • TO, CZEGO POTRZEBUJEMY CORAZ BARDZIEJ, TO ŁĄCZNOŚCI POMIĘDZY WIELKIMI, WSPANIAŁYMI GRUPAMI POLAKÓW ROZSIANYMI PO CAŁYM ŚWIECIE. Nie ma Polski bez Polonii, nie ma Polonii bez Polski.

 

16. BREXIT

 

 • RZĄDOWI ZALEŻY NA PRZEŁAMANIU IMPASU MIĘDZY UE A WIELKĄ BRYTANIĄ, CHCEMY PRZEWIDYWALNOŚCI DLA NASZYCH OBYWATELI I PRZEDSIĘBIORCÓW.