KOLEJNE ROZSZERZENIE TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ 24.04.2020 r.

GŁÓWNE TEZY

 • W najbliższych tygodniach chcemy przedstawić kolejne rozwiązania.
  • Dadzą nam rozwojowy impuls dla gospodarki.
 • Przygotowujemy kolejną pakietową ustawę w ramach Tarczy Antykryzysowej.
 • Pracujemy nad nowymi rozwiązaniami i ulepszamy już obowiązujące.
 • Monitorujemy sytuację związaną z koronawirusem i reagujemy na bieżąco.
 • Nowymi rozwiązaniami w ramach Tarczy Antykryzysowej są m.in. :
 • Fundusz Dopłat do Oprocentowania Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK),
 • Zamiany w Prawie zamówień publicznych,
 • Przepisy antyprzejęciowe,
 • Wsparcie samorządów.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

FUNDUSZ DOPŁAT DO OPROCENTOWANIA BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

 • Naszym celem jest utrzymanie płynności finansowej w sektorach dotkniętych przez epidemię. Jest to kluczowe dla zachowania równowagi gospodarki.
 • Chcemy uruchomić prawie 0,6 mld zł z budżetu państwa na dopłaty do odsetek kredytów dla firm, które mają problemy wywołane koronawirusem.
 • Banki będą udzielać przedsiębiorstwom dotkniętym skutkami koronawirusa kredytów. Do odsetek dopłaci BGK z pieniędzy budżetu państwa.
 • W 2020 r. na ten cel przeznaczymy z budżetu państwa ponad 296 mln zł.
 • W 2021 r. ponad 271 mln zł.
 • Kredytów będą udzielały banki, które zawrą umowę z BGK.
 • Ich listę BGK opublikuje na swojej stronie internetowej.
 • W celu realizacji ustawy, w BGK powstanie Fundusz Dopłat do Oprocentowania.

Kto skorzysta z dopłat?

 • Przedsiębiorcy, którzy utracili płynność finansową, czyli zdolność do spłaty w terminie wymagalnych zobowiązań.
 • Przedsiębiorcy zagrożeni utratą płynności finansowej w związku z koronawirusem.

ZMIANY W PRAWIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 • Naszym celem jest:
 • odblokowanie realizacji przetargów i działań Krajowej Izby Odwoławczej (KIO), które zakłóciła epidemia koronawirusa,
 • poprawa sytuacji wykonawców zamówień publicznych.
 • Chcemy wprowadzić:
 • Rozwiązania, które pozwalają na:
 • obniżenie kosztów udziału wykonawców w procedurach przetargowych,
 • poprawę ich płynności finansowej na etapie realizacji umowy o udzielenie zamówienia publicznego.
 • Uzupełnienie przepisów dot. możliwości zmiany umów z wykonawcami w odpowiedzi na zdarzenia wywołane koronawirusem.
 • Umożliwienie rozpatrywania odwołań przez KIO bez odbywania fizycznych rozpraw.
 • Odblokuje to zamrożone przez stan epidemii postępowania w sprawie zamówień publicznych.
 • Propozycje zawarte w projekcie:
 • Zniesienie obowiązku żądania wadium w postępowaniach o szacunkowej wartości powyżej progów unijnych.

Wprowadzenie obowiązku zapłaty wynagrodzenia w częściach lub udzielania zaliczek w przypadku dłuższych umów o udzielenie zamówienia publicznego.

 • Obniżenie dopuszczalnej wysokości zabezpieczenia wykonania umowy.
 • Ograniczenie:
 • dokonywana potrąceń kar umownych z wynagrodzenia wykonawcy lub innej przysługującej mu wierzytelności,
 • dochodzenia przez zamawiających zaspokojenia z zabezpieczenia wykonania umowy.
 • Zawieszenie terminu:
 • przedawnienia roszczeń zamawiających z tytułu kar umownych,
 • ważności zabezpieczenia wykonania umowy.
 • Rozpoznawanie odwołań na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron i uczestników postępowania, w oparciu o zgromadzony ws. materiał dowodowy.

PRZEPISY ANTYPRZEJĘCIOWE

 • Chcemy chronić polskie firmy przed wykupieniem przez podmioty spoza UE
  w momencie, w którym, ich wycena może być szczególnie niska.
 • Nie chcemy, aby były one „łatwym łupem” dla funduszy spoza Europy.
 • Nasze rozwiązania będą wzorowane na przepisach przyjętych niedawno w Niemczech.
 • Będą miały charakter czasowy.
  • Wynikająca z nich ochrona ma rozciągać się na czas epidemii, zagrożenia epidemicznego oraz pewien czas po ich zakończeniu.

WSPARCIE BUDŻETÓW SAMORZĄDÓW

 • W pakiecie rozwiązań osłonowych dla samorządów przewidujemy m.in. zwiększenie udziału powiatów w dochodach z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa już od 1.04.2020 r. do końca 2020 r.:
  • teraz będzie trafiała do nich co druga, nie co czwarta złotówka,
  • szacujemy, że da im to ok. 400 mln zł.
 • Wprowadzimy w 2020 r. możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST dodatkowo
  o wartość faktycznego ubytku w dochodach podatkowych w wyniku wystąpienia koronawirusa.

  • Gdy JST ubędzie 10 proc. budżetu w skali roku daje to ok. 10 mld zł.
 • Złagodzimy w 2020 r. regułę fiskalną ograniczająca zadłużenie o kwotę faktycznego ubytku w dochodach podatkowych jednostki w wyniku wystąpienia epidemii koronawirusa.
 • Wprowadzimy możliwość wcześniejszego przekazywania w 2020 r. rat części oświatowej, wyrównawczej, równoważącej i regionalnej subwencji ogólnej w terminach wcześniejszych.
  • Poprawi to płynność JST.
 • Uelastycznimy wydatkowanie środków z tzw. funduszu korkowego w 2020 r.
  • W funduszu jest 880 mln.
  • Szacujemy, że 25-50 proc. będzie realokowane na przeciwdziałanie i łagodzenie skutków epidemii koronawirusa.
  • To dodatkowe setki mln zł do dowolnego dyspozycji gmin i województw.