Partnerstwo dla przeciwdziałań powodziom i suszy hydrologicznej

Z inicjatywy Pana Zbigniewa Chmielowca Posła na Sejm RP w dn. 05.02.2020 w Bojanowie odbyło się spotkanie z udziałem Pani Małgorzaty Wajdy Dyrektora RZGW – Wody Polskie oraz Posła Zbigniewa Chmielowca z władzami sześciu Gmin leżących w dorzeczu rzeki Łęg: Kolbuszowej, Dzikowca, Majdanu Królewskiego, Bojanowa, Gorzyc i Grębowa.

Podczas spotkania omówiono zagrożenia powodziowe oraz występowanie okresowej suszy hydrologicznej wynikające ze zjawisk atmosferycznych, które coraz częściej zagrażają mieszkańcom tego obszaru. Przedstawiono również założenia programu przeciwdziałania niekorzystnym zjawiskom, który ma na celu budowę zbiorników przeciwpowodziowych oraz retencjonowanie wody.

Samorządy podpisały porozumienie, na mocy którego opracowana zostanie analiza hydrologiczna w zlewni rzeki Łęg, wskazująca lokalizację zbiorników przeciwpowodziowych oraz rozwiązania sprzyjające retencjonowaniu wody.

Powyższe opracowanie zostanie sfinansowane w 50% przez RZGW – Wody Polskie oraz w 50% przez Gminy (1/6 tej kwoty przypadnie dla każdej Gminy).
Analiza hydrologiczna będzie podstawą do prac projektowych i pozyskania środków finansowych na realizację planowanych inwestycji.