Największa pomoc suszowa w historii

BRIEF SPECJALNY ROLNICTWO 13.09.2018 – 1,5 MLD ZŁOTYCH – NAJWIĘKSZA POMOC SUSZOWA W HISTORII

 • RADA MINISTRÓW PODJĘŁA DECYZJĘ O WYASYGNOWANIU 1,5 MLD ZŁOTYCH. To największa w historii kwota przeznaczona na pomoc rolnikom, których gospodarstwa poniosły straty w wyniku suszy.
 • ROLNICY, W GOSPODARSTWACH KTÓRYCH STRATY OSIĄGNĘŁY 70% I WIĘCEJ OTRZYMAJĄ POMOC W WYSOKOŚCI 1000 ZŁ/HA, a ci których starty oszacowane zostały na ponad 30% do 70% otrzymają pomoc w wysokości 500 zł/ha. Jeżeli rolnik nie miał ubezpieczonych co najmniej 50% upraw, pomoc zostanie zmniejszona o połowę, co reguluje unijne prawodawstwo.
 •  WCIĄŻ SĄ PROBLEMY Z SZACUNKAMI STRAT. CZĘŚĆ GMIN OPÓZNIA PRZEKAZYWANIE DO WOJEWODÓW PROTOKOŁÓW START. Jeżeli jest to celowe, to jest to bardzo podła działalność. Niestety bez protokołów rolnicy nie mogą otrzymać należnej im pomocy, ale środki finansowe dla nich są zabezpieczone.
 • W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI POMOC OTRZYMAJĄ ROLNICY, W GOSPODARSTWACH KTÓRYCH STRATY WYNOSZĄ 70% I WIĘCEJ. Rolnicy mogą składać wnioski od 14 września br. w powiatowych biurach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wypłaty dla najbardziej poszkodowanych rolników będą następowały w kilka dni po złożeniu wniosku. Rolnikom, którzy złożyli wnioski wraz z protokołami strat, a straty oszacowane zostały na poziomie od 30% do 70% pomoc będzie wypłacana przez ARiMR od 26 września br.
 • PO RAZ PIERWSZY POMOC OTRZYMAJĄ GOSPODARSTWA RYBACKIE, KTÓRE PONIOSŁY STRATY W WYNIKU SUSZY I TO W WYSOKOŚCI 300 ZŁ/HA ZARYBIONYCH STAWÓW.
 • NIKT Z POSZKODOWANYCH ROLNIKÓW NIE ZOSTANIE BEZ POMOCY. Historyczna wysokość pomocy suszowej pozwoli na utrzymanie płynności finansowej gospodarstw rolnych, które poniosły straty w wyniku tegorocznej suszy. To ponad trzykrotnie większa pomoc od tej, która była udzielona w 2015 roku, kiedy to ówczesny rząd przeznaczył na ten cel 450 mln złotych.
 • CZĘŚĆ ROLNIKÓW JEST ZAINTERESOWANA ROZŁOŻENIEM SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH, KTÓRE JUŻ POSIADAJĄ, NIŻ DOPŁATĄ DO HEKTARA. Taka możliwość istnieje, ale oczywiście za zgodą banków. W tym przypadku pomoc państwa polega na spłacie odsetek w czasie nie dłuższym niż dwa lata.
 • CZĘŚĆ ROLNIKÓW ZAINTERESOWANA JEST DUŻYMI, BARDZO NISKO OPROCENTOWANYMI KREDYTAMI NA ODTWORZENIE PRODUKCJI ROLNEJ W SWOICH GOSPODARSTWACH, M.IN. NA ZAKUP PASZ. Przy zastosowaniu tej formy pomocy rolnicy płacą tylko 0,5% należnego oprocentowania, a resztę pokrywa państwo.

POZOSTAŁE FORMY POMOCY:

 • Minister Ardanowski uzyskał zgodę od Komisji Europejskiej na wypłatę zaliczek na poczet płatności bezpośrednich od 16 października br. do 31 listopada br. Zaliczki będą wypłacane w wysokości 70% w ramach płatności pochodzących z I filara Wspólnej Polityki Rolnej i 85% w ramach płatności z II filara. Łącznie do rolników trafi ponad 11 mld złotych.
 • Udzielenie przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, na indywidualny wniosek rolnika, który poniósł szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne, w tym suszę na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników pomocy w opłaceniu bieżących składek na ubezpieczenie społeczne oraz regulowaniu zaległości z tego tytułu w formie odroczenia terminu płatności składek i rozłożenia ich na dogodne raty, a także umorzenie w całości lub w części bieżących składek.
 • Zastosowanie przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa na podstawie art. 23a ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa odroczenia i rozłożenia na raty płatności z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz ulg w opłatach czynszu, a także umorzenia raty płatności czynszu z tytułu umów dzierżawy, na indywidualny wniosek producenta rolnego, w którego gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej powstały szkody.
 • Udzielenie na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast ulg w podatku rolnym, na indywidualny wniosek producenta rolnego.